Title: Implementace strategie společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení organizace
Other Titles: Implementation of CSR Strategy into Existing Management Systems of an Organization
Authors: Machová, Pavlína
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Tobiášová Mattasová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9795
Keywords: společenská odpovědnost firem;implementace;strategie;ŠKODA TRANSPORTATION a. s.;KORP;stakeholder
Keywords in different language: corporate social responsibility;implementation;strategy;ŠKODA TRANSPORTATION a. s.;KORP;stakeholder
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem společenské odpovědnosti firem (CSR). V práci je navržena strategie společenské odpovědnosti pro podnik Škoda Transportation a. s. na období následujících dvou let. První část práce je věnována teoretickým východiskům tohoto tématu, které čtenáře blíže seznamují s konceptem CSR a s možnostmi jeho zavedení do firmy prostřednictvím celé řady nástrojů. Druhá část je pak zaměřena na samotný implementační proces a popisuje, jak navrženou strategii v devíti jednoduchých krocích do společnosti zavést. Mezi tyto kroky patří: závazek managementu, určení klíčových stakeholderů, odvození principů CSR, hodnocení současného stavu metodou KORP, stanovení témat a oblastí CSR, tvorba akčního plánu, personální a finanční zajištění, monitorování, zpětná vazba, reportování a komunikace.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with a present topic of corporate social responsibility (CSR). There is suggested a corporate social responsibility strategy for Škoda Transportation a. s. company for the next two-year period. First part deals with theoretical grounds of this subject, which introduce reader closer into the CSR concept and its implementation into a company through many possible tools. Second part is focused on proposal of CSR strategy and implementation process itself and describes how to implement suggested CSR strategy in nine simple steps. The steps are following: management commitment, identifying key stakeholders, deducing CSR principles, evaluation of current situation through a KORP method, developing CSR subjects and areas, developing action plan, personnel and financial ensuring, monitoring, feedback and communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavlina_Machova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
machova.pdfPosudek vedoucího práce644,56 kBAdobe PDFView/Open
machova.PDFPosudek oponenta práce840,92 kBAdobe PDFView/Open
machova0001.PDFPrůběh obhajoby práce232,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.