Název: Implementace strategie společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení organizace
Další názvy: Implementation of CSR Strategy into Existing Management Systems of an Organization
Autoři: Machová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Tobiášová Mattasová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9795
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem;implementace;strategie;ŠKODA TRANSPORTATION a. s.;KORP;stakeholder
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate social responsibility;implementation;strategy;ŠKODA TRANSPORTATION a. s.;KORP;stakeholder
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem společenské odpovědnosti firem (CSR). V práci je navržena strategie společenské odpovědnosti pro podnik Škoda Transportation a. s. na období následujících dvou let. První část práce je věnována teoretickým východiskům tohoto tématu, které čtenáře blíže seznamují s konceptem CSR a s možnostmi jeho zavedení do firmy prostřednictvím celé řady nástrojů. Druhá část je pak zaměřena na samotný implementační proces a popisuje, jak navrženou strategii v devíti jednoduchých krocích do společnosti zavést. Mezi tyto kroky patří: závazek managementu, určení klíčových stakeholderů, odvození principů CSR, hodnocení současného stavu metodou KORP, stanovení témat a oblastí CSR, tvorba akčního plánu, personální a finanční zajištění, monitorování, zpětná vazba, reportování a komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis deals with a present topic of corporate social responsibility (CSR). There is suggested a corporate social responsibility strategy for Škoda Transportation a. s. company for the next two-year period. First part deals with theoretical grounds of this subject, which introduce reader closer into the CSR concept and its implementation into a company through many possible tools. Second part is focused on proposal of CSR strategy and implementation process itself and describes how to implement suggested CSR strategy in nine simple steps. The steps are following: management commitment, identifying key stakeholders, deducing CSR principles, evaluation of current situation through a KORP method, developing CSR subjects and areas, developing action plan, personnel and financial ensuring, monitoring, feedback and communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pavlina_Machova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova.pdfPosudek vedoucího práce644,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova.PDFPosudek oponenta práce840,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova0001.PDFPrůběh obhajoby práce232,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.