Název: Vývoj nákladů ve zdravotnickém zařízení. Analýza na příkladě konkrétního domova pro seniory Vejprnice
Další názvy: Development of costs in health care facilities. Analysis based on an example of a specific home for the elderly Vejprnice
Autoři: Smetáková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Beck, Jiří
Oponent: Štainigl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9817
Klíčová slova: stárnutí obyvatelstva;příspěvek na péči;domov pro seniory;náklady;výnosy;poskytovatel sociálních služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: aging population;care benefit;home for seniors;costs;revenues;social service provider
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu problému stárnutí obyvatelstva do roku 2030, porovnání registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a detailní analýzu nákladů a zdrojů financování poskytovatelů sociální služby Domov pro seniory zapsaných v Registru. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována zdravotní politice a obecnému modelu zdravotní péče v České republice. Ve druhé kapitole jsou popsány základní pojmy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které se budou objevovat v práci. Třetí kapitola charakterizuje analyzované neziskové organizace a jimi poskytované sociální služby, součástí této kapitoly je dotazníkové šetření a srovnání jeho výsledků. Dále je zde uvedena analýza potřeby služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby. Čtvrtá kapitola pojednává o účetnictví neziskových organizací a o prezentačním systému ÚFIS. Součástí kapitoly je výpočet základních finančních ukazatelů. V páté kapitole je provedena detailní analýza nákladů a zdrojů financování ve třech sledovaných neziskových organizacích. Cílem poslední šesté kapitoly je navrhnout několik změn na financování sociálních služeb v budoucnu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the analysis of the problem of an aging population by year 2030, compared to registered providers of social services and detailed analysis of the costs and source of financing of registered social services providers Home for seniors. The thesis is divided into six chapters. The first chapter is devoted to health policy and general model of health care in the Czech Republic. The second hapter describes the basic concepts under Act. No. 108/2006 Coll., social services, that will appear throughout the thesis. The third chapter describes the analyzed non-profit organizations and their provided social services. A part of this chapter is survey and comparison of its results. There is also an analysis of service needs for the elderly and disabled. The fourth chapter deals with the accounting non-profit organizations and system ÚFIS. A part of this chapter is to calculate basic financial indicators. In the fifth chapter is performed detailed analysis of the costs and source of financing in three non-profit organizations. The aim of the sixth chapter is to propose several changes to the financing of social services in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Smetakova.pdfPlný text práce10,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
3_ved_smetakova.pdfPosudek vedoucího práce648,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
35_opon_smetakova.pdfPosudek oponenta práce620,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova.PDFPrůběh obhajoby práce310,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.