Title: Vývoj nákladů ve zdravotnickém zařízení. Analýza na příkladě konkrétního domova pro seniory Vejprnice
Other Titles: Development of costs in health care facilities. Analysis based on an example of a specific home for the elderly Vejprnice
Authors: Smetáková, Michala
Advisor: Beck, Jiří
Referee: Štainigl, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9817
Keywords: stárnutí obyvatelstva;příspěvek na péči;domov pro seniory;náklady;výnosy;poskytovatel sociálních služeb
Keywords in different language: aging population;care benefit;home for seniors;costs;revenues;social service provider
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu problému stárnutí obyvatelstva do roku 2030, porovnání registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a detailní analýzu nákladů a zdrojů financování poskytovatelů sociální služby Domov pro seniory zapsaných v Registru. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována zdravotní politice a obecnému modelu zdravotní péče v České republice. Ve druhé kapitole jsou popsány základní pojmy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které se budou objevovat v práci. Třetí kapitola charakterizuje analyzované neziskové organizace a jimi poskytované sociální služby, součástí této kapitoly je dotazníkové šetření a srovnání jeho výsledků. Dále je zde uvedena analýza potřeby služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby. Čtvrtá kapitola pojednává o účetnictví neziskových organizací a o prezentačním systému ÚFIS. Součástí kapitoly je výpočet základních finančních ukazatelů. V páté kapitole je provedena detailní analýza nákladů a zdrojů financování ve třech sledovaných neziskových organizacích. Cílem poslední šesté kapitoly je navrhnout několik změn na financování sociálních služeb v budoucnu.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the analysis of the problem of an aging population by year 2030, compared to registered providers of social services and detailed analysis of the costs and source of financing of registered social services providers Home for seniors. The thesis is divided into six chapters. The first chapter is devoted to health policy and general model of health care in the Czech Republic. The second hapter describes the basic concepts under Act. No. 108/2006 Coll., social services, that will appear throughout the thesis. The third chapter describes the analyzed non-profit organizations and their provided social services. A part of this chapter is survey and comparison of its results. There is also an analysis of service needs for the elderly and disabled. The fourth chapter deals with the accounting non-profit organizations and system ÚFIS. A part of this chapter is to calculate basic financial indicators. In the fifth chapter is performed detailed analysis of the costs and source of financing in three non-profit organizations. The aim of the sixth chapter is to propose several changes to the financing of social services in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Smetakova.pdfPlný text práce10,75 MBAdobe PDFView/Open
3_ved_smetakova.pdfPosudek vedoucího práce648,84 kBAdobe PDFView/Open
35_opon_smetakova.pdfPosudek oponenta práce620,83 kBAdobe PDFView/Open
Smetakova.PDFPrůběh obhajoby práce310,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.