Title: Analýza regionálních disparit ČR a její využití v hodnocení makroprostředí podniků
Other Titles: Analysis of regional disparities in the Czech Republic and its use for evaluating macro environment of companies
Authors: Šlehoferová, Marta
Advisor: Martinčík, David
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9822
Keywords: regionální konkurenceschopnost;kvantifikace konkurenceschopnosti;regionální disparity;shluková analýza;regionální rozvoj;konvergence regionů
Keywords in different language: regional competitiveness;quantification of competitiveness;regional disparities;cluster analysis;regional development;convergence of regions
Abstract: Předložená práce prezentuje možnosti analýzy regionálních disparit. V první části je rozebráno téma regionální konkurenceschopnosti a jsou prezentovány metody jejího měření. Následně je jedna z nich vybrána a na jejím základě provedeno zhodnocení regionů z hlediska dynamiky i úrovně a stanoveno celkové pořadí těchto regionů. Získaná data jsou poté použita ke klastrové analýze, která třídí regiony do několika shluků dle společných charakteristik a na jejímž základě jsou zkoumány přestupy regionů mezi klastry v průběhu let. Z dosažených výsledků lze již pozorovat vzniklé disparity mezi regiony, které jsou dle zvolené metody analyzovány v další části. Posledním krokem v analýze dat pak je zkoumání tendencí ve vývoji regionů. To je provedeno pomocí výpočtů, při nichž je cílem dokázat konvergenci případně divergenci zkoumaných regionů. Práce pak končí shrnutím využitelnosti výzkumu v podnikové sféře.
Abstract in different language: A presented thesis shows various possibilities of analysis of regional disparities. In the first part, a topic of regional competitiveness is introduced and methods of its quantification are presented. Afterwards, one of them is selected and based on that an evaluation of regions by level and dynamics is carried out and the order of these regions is determined. Obtained data are used for a cluster analysis then, which classifies regions into several clusters according to common characteristics. Based on results of the analysis, movements of regions among clusters during a time period are examined. Acquired results show apparent disparities among regions. In the next part those are analysed using the selected method. The last step of data analysis is examination of tendencies in regional development. It is performed by computations which try to prove convergence or divergence of examined regions. The thesis ends by a summary of its use in macro environment of companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Slehoferova.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
slehoferova.pdfPosudek vedoucího práce640,35 kBAdobe PDFView/Open
slehoferova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce593,49 kBAdobe PDFView/Open
slehoferova.PDFPrůběh obhajoby práce194,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.