Název: Analýza regionálních disparit ČR a její využití v hodnocení makroprostředí podniků
Další názvy: Analysis of regional disparities in the Czech Republic and its use for evaluating macro environment of companies
Autoři: Šlehoferová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9822
Klíčová slova: regionální konkurenceschopnost;kvantifikace konkurenceschopnosti;regionální disparity;shluková analýza;regionální rozvoj;konvergence regionů
Klíčová slova v dalším jazyce: regional competitiveness;quantification of competitiveness;regional disparities;cluster analysis;regional development;convergence of regions
Abstrakt: Předložená práce prezentuje možnosti analýzy regionálních disparit. V první části je rozebráno téma regionální konkurenceschopnosti a jsou prezentovány metody jejího měření. Následně je jedna z nich vybrána a na jejím základě provedeno zhodnocení regionů z hlediska dynamiky i úrovně a stanoveno celkové pořadí těchto regionů. Získaná data jsou poté použita ke klastrové analýze, která třídí regiony do několika shluků dle společných charakteristik a na jejímž základě jsou zkoumány přestupy regionů mezi klastry v průběhu let. Z dosažených výsledků lze již pozorovat vzniklé disparity mezi regiony, které jsou dle zvolené metody analyzovány v další části. Posledním krokem v analýze dat pak je zkoumání tendencí ve vývoji regionů. To je provedeno pomocí výpočtů, při nichž je cílem dokázat konvergenci případně divergenci zkoumaných regionů. Práce pak končí shrnutím využitelnosti výzkumu v podnikové sféře.
Abstrakt v dalším jazyce: A presented thesis shows various possibilities of analysis of regional disparities. In the first part, a topic of regional competitiveness is introduced and methods of its quantification are presented. Afterwards, one of them is selected and based on that an evaluation of regions by level and dynamics is carried out and the order of these regions is determined. Obtained data are used for a cluster analysis then, which classifies regions into several clusters according to common characteristics. Based on results of the analysis, movements of regions among clusters during a time period are examined. Acquired results show apparent disparities among regions. In the next part those are analysed using the selected method. The last step of data analysis is examination of tendencies in regional development. It is performed by computations which try to prove convergence or divergence of examined regions. The thesis ends by a summary of its use in macro environment of companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Slehoferova.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slehoferova.pdfPosudek vedoucího práce640,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slehoferova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce593,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slehoferova.PDFPrůběh obhajoby práce194,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.