Název: Finanční řízení podniku
Další názvy: Corporate financial management
Autoři: Šumová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Prošek, Marcel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9824
Klíčová slova: finanční řízení podniku;analýza podnikových financí;elementární metody finanční analýzy;poměrové ukazatele;finanční plán
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate financial management;corporate financial analysis;elementary methods of financial analysis;ratio indicators;financial plan
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na finanční řízení podniku. V první části je představen analyzovaný podnik mezi největšími evropskými konkurenty. Ve druhé části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o finančním řízení za použití odborné literatury. V praktické části diplomové práce je provedena analýza stavu podnikových financí společnosti ČEZ, a.s. v období let 2003-2012 a cílem je vysvětlení změn, které se udály vlivem finančního řízení. Z vyhodnocení analýzy vnitřního a vnějšího prostředí byl vypracován finanční plán na období 2013-2015. Závěr diplomové práce obsahuje zhodnocení výsledků finančního řízení společnosti v letech 2003-2012
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis is focused on financial management. In first part is introduced company incomparsion with largest European firms. Second part of the works summarizes the theoretical knowledge of financial management with use of scholarly literature. Practical part of this work is financial analysis of the company ČEZ, a.s. in the period 2003 to 2012, the aim is to explain the changes that have taken place due to financial management. According to summary of this analysis of internal and external environment, financial plan prospect was developed for years 2013 to 2015. Last part of this thesis contains evaluation of the results of financial management from years 2003 to 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hana_Sumova.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sumova.pdfPosudek vedoucího práce678,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sumova.PDFPosudek oponenta práce926,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sumova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce179,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.