Title: Finanční řízení podniku
Other Titles: Corporate financial management
Authors: Šumová, Hana
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Prošek, Marcel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9824
Keywords: finanční řízení podniku;analýza podnikových financí;elementární metody finanční analýzy;poměrové ukazatele;finanční plán
Keywords in different language: corporate financial management;corporate financial analysis;elementary methods of financial analysis;ratio indicators;financial plan
Abstract: Předložená práce je zaměřena na finanční řízení podniku. V první části je představen analyzovaný podnik mezi největšími evropskými konkurenty. Ve druhé části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o finančním řízení za použití odborné literatury. V praktické části diplomové práce je provedena analýza stavu podnikových financí společnosti ČEZ, a.s. v období let 2003-2012 a cílem je vysvětlení změn, které se udály vlivem finančního řízení. Z vyhodnocení analýzy vnitřního a vnějšího prostředí byl vypracován finanční plán na období 2013-2015. Závěr diplomové práce obsahuje zhodnocení výsledků finančního řízení společnosti v letech 2003-2012
Abstract in different language: Presented thesis is focused on financial management. In first part is introduced company incomparsion with largest European firms. Second part of the works summarizes the theoretical knowledge of financial management with use of scholarly literature. Practical part of this work is financial analysis of the company ČEZ, a.s. in the period 2003 to 2012, the aim is to explain the changes that have taken place due to financial management. According to summary of this analysis of internal and external environment, financial plan prospect was developed for years 2013 to 2015. Last part of this thesis contains evaluation of the results of financial management from years 2003 to 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana_Sumova.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
sumova.pdfPosudek vedoucího práce678,39 kBAdobe PDFView/Open
sumova.PDFPosudek oponenta práce926,65 kBAdobe PDFView/Open
sumova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce179,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.