Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrechovská, Michaela
dc.contributor.authorŠvec, Martin
dc.contributor.refereePšeničková, Olga
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:20Z
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52862
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9825
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce bylo navržení optimální kapitálové struktury firmy ČD - Telematika a.s.. Nejprve byly, na základě odborných pramenů, definovány základní pojmy, které tvoří stěžejní část většiny následně popisovaných teoretických přístupů. To obnášelo vymezení kapitálové struktury, zlatých bilančních pravidel, nákladů vlastního i cizího kapitálu, vážených průměrných nákladů kapitálu nebo nákladů finanční tísně. Poté byla provedena vlastní syntéza jednotlivých teorií optimalizace kapitálové struktury. V další části byly uvedeny základní informace o firmě ČD - Telematika a.s., jejím předmětu podnikání, struktuře vlastníků, o její historii a profilových činnostech. Následovala stručná analýza ukazatelů efektivity podnikání, které mají nejtěsnější vztah s volbou poměru cizího a vlastního kapitálu. Pak byla analyzována současná kapitálová struktura a v důsledku toho byla navržena její optimalizace. Jelikož byly během analýz zjištěny určité nedostatky v oblasti produkční síly, byl zkonstruován zjednodušený model, který by se pokusil tato omezení částečně řešit. Za těchto předpokladů byla provedena nová komparace teorie s praxí a stanoveno, jak by se změnila optimální kapitálová struktura, která by umožnila zvýšení rentability vlastního kapitálu.cs
dc.format76 s. (107 918 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 26.04.2112.cs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvážené průměrné náklady kapitálucs
dc.subjectkapitálová strukturacs
dc.subjectcizí kapitálcs
dc.subjectvlastní kapitálcs
dc.subjectbod indiferencecs
dc.subjectzadluženícs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectprodukční sílacs
dc.titleOptimalizace kapitálové struktury firmy ČD - Telematika a.s.cs
dc.title.alternativeThe Optimization of Capital Structure of the Company ČD - Telematika a.s.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2112-04-26
dc.rights.accessembargoAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this diploma thesis was to design the optimal capital structure of the company ČD - Telematika Inc.. At first the basic terms were defined on the basis of specialised sources. These sources create the principal part of the subsequently described theoretical approaches. This involved the definition of capital structure, golden balance rules, costs of both equity and external capital. Furthermore, the weighted average cost of capital as well as costs of financial distress was carried out. In the next part, basic information about the company ČD - Telematika Inc. was given such as: its scope of business, ownership structure and profiled activities. This was followed by a brief analysis of business efficiency indicators which have the closest connection to the choice of the ratio of external capital and equity. Then the current capital structure was analyzed and consequently its optimization was proposed. As some shortcomings were detected in the production power, therefore a simplified model that partially attempted to solve these limitations was designed. Upon these assumptions the theory with the practical experience were compared again and the optimal capital structure was determined. This new capital structure would increase the profitability of equity.en
dc.subject.translatedcosten
dc.subject.translatedweighted average cost of capitalen
dc.subject.translatedcapital structureen
dc.subject.translatedexternal capitalen
dc.subject.translatedequityen
dc.subject.translatedindifference pointen
dc.subject.translateddebten
dc.subject.translatedprofitabilityen
dc.subject.translatedproduction poweren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Martin Svec.pdfPlný text práce860,9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
svec.pdfPosudek vedoucího práce648,14 kBAdobe PDFView/Open
svec_1.pdfPosudek oponenta práce519,36 kBAdobe PDFView/Open
svec_2.PDFPrůběh obhajoby práce209,48 kBAdobe PDFView/Open
Svec.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP682,29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.