Title: Ošetřovatelský proces z pohledu studentů
Other Titles: Nursing process from the perspective of students
Authors: Jungová, Eva
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9911
Keywords: Ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;studium oboru Všeobecná sestra
Keywords in different language: Nursing;nursing process;study of General Nursing
Abstract: Teoretická část pojednává o definici, cílech, charakteristice a historii ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu. Popisuje jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu a s ním související ošetřovatelskou dokumentaci. Část práce je věnována vzdělávání studentů ošetřovatelství a odborné ošetřovatelské praxi. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zmapovat postoj studentů oboru Všeobecná sestra k ošetřovatelskému procesu, zjistit hloubku jejich vědomostí o teorii ošetřovatelského procesu a jejich názor na tuto metodu. Výzkum byl proveden kvantitativní metodou za užití techniky dotazníkového šetření. Stanovený cíl průzkumu byl naplněn. Výzkum zmapoval postoj studentů oboru Všeobecná sestra k metodě ošetřovatelského procesu, který lze považovat za pozitivní. Nebyl zjištěn výrazný rozdíl v hloubce vědomostí o ošetřovatelském procesu mezi studenty bakalářského a diplomovaného oboru.
Abstract in different language: The theoretical part deals with the definition, objectives, characteristics and history of nursing and the nursing process. It describes the different phases of the nursing process and related nursing documentation. A part of the thesis is devoted to the education of students of nursing and professional nursing practice. An objective of the practical part of this thesis was to map the position of General Nursing students on the nursing process, to determine the depth of their knowledge of the theory of the nursing process and their views on the method. The research was conducted using quantitative techniques through the use of a questionnaire survey.The set objective of the survey was met. The research mapped the attitude of the students of the field of General Nursing to the nursing process method, which can be regarded as positive. No significant difference in the depth of knowledge of the nursing process between the students of bachelor and diploma fields of study was found out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelsky proces z pohledu studentu.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Jungova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce54,99 kBAdobe PDFView/Open
Jungova_oponent_BP..pdfPosudek oponenta práce71,91 kBAdobe PDFView/Open
Jungova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.