Název: Ošetřovatelský proces z pohledu studentů
Další názvy: Nursing process from the perspective of students
Autoři: Jungová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Loudová, Soňa
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9911
Klíčová slova: Ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;studium oboru Všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: Nursing;nursing process;study of General Nursing
Abstrakt: Teoretická část pojednává o definici, cílech, charakteristice a historii ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu. Popisuje jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu a s ním související ošetřovatelskou dokumentaci. Část práce je věnována vzdělávání studentů ošetřovatelství a odborné ošetřovatelské praxi. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zmapovat postoj studentů oboru Všeobecná sestra k ošetřovatelskému procesu, zjistit hloubku jejich vědomostí o teorii ošetřovatelského procesu a jejich názor na tuto metodu. Výzkum byl proveden kvantitativní metodou za užití techniky dotazníkového šetření. Stanovený cíl průzkumu byl naplněn. Výzkum zmapoval postoj studentů oboru Všeobecná sestra k metodě ošetřovatelského procesu, který lze považovat za pozitivní. Nebyl zjištěn výrazný rozdíl v hloubce vědomostí o ošetřovatelském procesu mezi studenty bakalářského a diplomovaného oboru.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part deals with the definition, objectives, characteristics and history of nursing and the nursing process. It describes the different phases of the nursing process and related nursing documentation. A part of the thesis is devoted to the education of students of nursing and professional nursing practice. An objective of the practical part of this thesis was to map the position of General Nursing students on the nursing process, to determine the depth of their knowledge of the theory of the nursing process and their views on the method. The research was conducted using quantitative techniques through the use of a questionnaire survey.The set objective of the survey was met. The research mapped the attitude of the students of the field of General Nursing to the nursing process method, which can be regarded as positive. No significant difference in the depth of knowledge of the nursing process between the students of bachelor and diploma fields of study was found out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelsky proces z pohledu studentu.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jungova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce54,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jungova_oponent_BP..pdfPosudek oponenta práce71,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jungova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.