Title: Kvalita života lidí s roztroušenou sklerózou
Other Titles: Quality of Life of People with Multiple Sclerosis
Authors: Salajová, Petra
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Eichlerová, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9917
Keywords: kvalita života;roztroušená skleróza;ataka;hormonální léčba;biologická léčba
Keywords in different language: quality of life;multiple sclerosis;attack;hormonal treatment;biological treatment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kvalitou života lidí s roztroušenou sklerózou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie, anatomie, výskyt, etiologie, klinický obraz, diagnostika, průběh a léčba roztroušené sklerózy. Dalším tématem je role sestry v edukaci, pojetí kvality života a kvalita života lidí s roztroušenou sklerózou. V praktické části je použit kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaného rozhvoru. V diskuzi je porovnána kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou v období léčby hormonální a biologické a do jaké míry je ovlivňován každodenní život těchto pacientů. Výsledkem šetření je fakt, že roztroušená skleróza má zásadní dopad na kvalitu života lidí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the quality of life of people with multiple sclerosis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on history, anatomy, incidence, etiology, clinical presentation, diagnosis, course of this disease and treatment of multiple sclerosis. The role of a nurse in education, the concept of quality of life and quality of life of people with multiple sclerosis become an integral part as well. The practical part comprises qualitative research in the form of a semi-structured interview. The discussion is based on comparison of the quality of life of patients with multiple sclerosis in the period of the hormonal and biological treatment and to what extent is influenced everyday life of these patients. The result of the investigation is the fact that multiple sclerosis has a major impact on the quality of life of people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Salajova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce68,66 kBAdobe PDFView/Open
Salajova_oponent_BP..pdfPosudek oponenta práce131,69 kBAdobe PDFView/Open
Salajova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.