Title: Kvalita života pacientů s CHOPN III. a IV. stupně dle klasifikace GOLD v Karlovarském kraji
Other Titles: Quality of life of patients with COPD III. and IV. Grade GOLD classification in Karlovy Vary Region
Authors: Holovská, Michaela
Advisor: Vrágová, Eliška
Referee: Neklová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9944
Keywords: chronická obstrukční plicní nemoc;kvalita života;ošetřovatelská péče;vzdělávání
Keywords in different language: chronic obstructive pulmonary disease;quality of life;nursing care;education
Abstract: Ve své práci se věnuji problematice chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie dýchacích cest a více podrobně se zde zmiňuji o diagnostice, rizikových faktorech a léčbě CHOPN. Dále ošetřovatelské péči o nemocného a s ní spojenou prevencí a edukací pacientů s CHOPN. V další kapitole je popsán termín kvalita života a její souvislost s nemocí. Výzkumná část obsahuje popis výzkumného vzorku a výzkumné šetření. Výsledkem jsou grafy seřazené podle otázek v dotaznících na kvalitu života.
Abstract in different language: In my bachelor thesis deals with the problem of chronic obstructive pulmonary dinase (COPD). The work is dividend into theoretical and research section. In the theoretical section describes the anatomy and fysiology of the respirátory tract and more detail here alludes to the diagnosis, risk factors and treatment COPD. Further nursing care of the patient and related prevention and education of patiens with COPD. The next charter is defined by the term quality of life and its relationship to dinase. Research section contains a description of the research investigation. Results are sorted by graphs of questions in questionnaires on quality of life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Holovska Michaela.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Holovska - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce121,36 kBAdobe PDFView/Open
Holovska - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,8 kBAdobe PDFView/Open
Holovska_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce422,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.