Title: Vývoj svodné anestezie a analgézie v Čechách i ve světě
Other Titles: Development of Regional Anesthesia and Analgesia in Czech republic and in the World
Authors: Lejnarová, Pavlína
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Linhart, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9961
Keywords: bolest;svodná anestézie;analgezie;lokální anestézie;anesteziologická sestra
Keywords in different language: pain;regional anesthesia;analgesia;local anesthesia;nurse anesthetist
Abstract: V bakalářské práci se věnuji problematice regionální anestezie se zaměřením na anestezii svodnou, tedy subarachnoidální a epidurální. Stručně zde shrnuji i vývoj periferních nervových blokád. Práce začíná přehledem anatomie a fyziologie páteřního kanálu a pokračuje historickým srovnáním vývoje regionálních anesteziologických metod v zahraničí i v Čechách v určitých časových obdobích až po současnost, s výhledem do budoucnosti. Tato kapitola je obohacena o rozhovor s významným českým anesteziologem MUDr. Danielem Nalosem, který se věnuje nervovým blokádám. Poslední kapitola je zaměřena na vývoj práce anesteziologických sester s porovnáním v USA a v České republice, zde jsem využila materiály získané od Kathy Koch, která pracuje v Americké Asociaci Anesteziologických Sester. Práce je zaměřena na pochopení vzniku, vývoje a hlavně přínosu svodné anestezie/analgezie pro nemocné všech věkových skupin.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the issue of regional anesthesia with a focus on spinal and epidural anesthesia. It briefly summarizes here there the development of peripheral nerve blockades. it begins with an overview of the anatomy amd physiology of the spinal canal. Then it continues by comparing the historical development of regional anesthetic techniques abroad and in the Czech Republic during certain time periods until the present time, with a view to the future. It also given an interview with dr. daniel Nalos, witch is a major Czech anesteziologist, specifically related to the nerve blockades. The last chapter is focused on the development of the work of anesthesia nurses comparing their work in U.S. and in the Czech Republic. Here I used the materials obtained from kathy koch, who works at the American Assotiation of Nurse Anesthetists. The work is focused on understanding the origin, development , and especially the contribution of conduction anesthesia/analgesia to patients of all ages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj svodne anestezie a analgezie v Cechach i ve svete.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Lejnarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,08 kBAdobe PDFView/Open
Lejnarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce78,78 kBAdobe PDFView/Open
Lejnarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce393,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.