Title: Vývoj umělé plicní ventilace od prvopočátku po současnost
Other Titles: The development of the mechanical ventilation since outset till the present day
Authors: Mrázová, Markéta
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Linhart, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9965
Keywords: umělá plicní ventilace;intenzivní péče;resuscitace;ošetřovatelská péče;dechové ventilátory
Keywords in different language: artificial lung ventilation;intensive care;resuscitation;nursing care;mechanical ventilators
Abstract: V úvodu mé bakalářské práce je nejprve definována fyziologie dýchání, nezbytná k pochopení průběhu ventilace. V následující kapitole jsem široce pojednala o historii vývoje umělé plicní ventilace od pravěku do 60. let 20. století. Součástí této obsáhlé kapitoly je pojednání o vývoji plicní ventilace v době epidemie poliomyelitidy a v době meziválečné. Zdůraznila jsem zde současně prvopočátky ošetřovatelské péče, historické mezníky v ošetřování. Další kapitolu jsem zaměřila na vývoj umělé plicní ventilace v Čechách, kde jsem neopomenula uvést počátky resuscitační péče včetně užití prvních ventilačních přístrojů na našem území.Čtvrtá kapitola se zaobírá plicní ventilací současnosti a tato zahrnuje typy zajištění dýchacích cest, cíle, indikace a formy umělé plicní ventilace, druhy ventilačních režimů. Předložením klasifikace variant plicní ventilace bylo nutné uvést české a anglické názvosloví. V poslední kapitole je důkladně rozebrána komplexní ošetřovatelská péče o ventilovaného nemocného. Pro ucelení kapitoly bylo vhodné zmínit vývoj intenzivní a resuscitační péče na našem území. Nakonec jsem doplnila tuto část o úkony, které neoddělitelně souvisí s ošetřovatelskou péčí. Mezi jmenované řadím transport ventilovaného nemocného, odvykání od dýchacího ventilátoru a kontrolu dýchacího přístroje. Zdůrazněné komplikace umělé plicní ventilace včetně nozokomiálních nákaz zakončují poslední kapitolu.
Abstract in different language: The introduction of my bachelor thesis features the definition of breathing physiology which is necessary for understanding of ventilation process. The next chapter deals with history of development of artificial pulmonary ventilation in the world from prehistoric times up to the 1960's. This comprehensive chapter includes an essay about the development of pulmonary ventilation at the time of the polio epidemic and in the period between world war I and world war II. I extensively described the beginning of nursing care and historical milestones in nursing care development. The next chapter is aimed at the development of artificial pulmonary ventilation in Bohemia. I did not omit to mention the beginning of resuscitation care including the use of first ventilation equipment in our country. The fourth chapter investigates present pulmonary ventilation. This chapter includes respiratory tracts protection, objectives, indications and forms of artificial pulmonary ventilation. With respect to classification of pulmonary ventilation options both Czech and English terminology had to be specified. The final chapter carefully analyses integrated nursing care of a patient under ventilation. To make the chapter complete it was suitable to mention the development of intensive and resuscitation care in our country. Finally, I amended the section with activities which are inseparably connected with nursing care, such as transport of a patient under ventilation, dis-habituation from breathing ventilator and breathing apparatus inspection. Last chapter is finished with stressed complications of artificial pulmonary ventilation including nosocomial infections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc._prace_opravene MM.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce60,06 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,21 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.