Title: Vývoj ošetřovatelské péče o nemocného s elektrokonvulzivní terapií
Other Titles: The Development of Nursing Care for Patients with Electroconvulsive Therapy
Authors: Radová, Veronika
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9972
Keywords: elektrokonvulzivní terapie;elektrokonvulze;elektrošoky;elektrody;nemocný;psychiatrie
Keywords in different language: electroconvulsive therapy;electroconvulsive;electroshock;electrodes;patient;psychiatry
Abstract: Téma bakalářské práce je Vývoj ošetřovatelské péče o nemocného s elektrokonvulzivní terapií. Jde o historicko-srovnávací práci, ve které je zmapován vývoj elektrokonvulzivní terapie od prvopočátku do současnosti. V práci je popsána metodika elektrokonvulzivní terapie v dobách jejího objevení a uvedení do praxe, první léčebné výsledky a různé modifikace léčby během jejího vývoje. Dále jsou zmíněné nové přístroje používané k této léčebné metodě a postupné změny v metodice a ošetřovatelské péči. Z hlediska ošetřovatelské péče je zdůrazněna péče o nemocného před elektrokonvulzí, během výkonu i po něm a jsou zmíněna i nutná vyšetření, která musí výkon předcházet. Rozhovor s pamětníkem pojednává o elektrokonvulzivní terapii v sedmdesátých letech minulého století až do současnosti. Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky v elektrokonvulzivní léčbě pro zkvalitnění péče o nemocné.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is development of nursing care for patients with electroconvulsive therapy. It is comparative historical work mapping the evolution of electroconvulsive therapy from the beginning up to the present. In this work there is a description of the electroconvulsive therapy methodology since the time it was launched, the first results of treatment and various modifications during its development. Furthermore there are mentioned some new instruments used for this treatment method and gradual improvements in the methodology and nursing care. From the view of nursing care there is focused the care for our patients before, during and after electroconvulsive therapy and I have also mentioned the need of examinations preceding carrying-out. The involved interview with a witness discusses the electroconvulsive therapy in the 70s of the last century comparing to the present. The aim of my thesis is to summarize the findings about electroconvulsive therapy for other improvement of the care for the sick.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Radova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,18 kBAdobe PDFView/Open
Radova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,6 kBAdobe PDFView/Open
Radova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.