Title: Hospitalizace dítěte s doprovodem a bez
Other Titles: Hospitalization of a child with and without accompaniment
Authors: Soušková, Lenka
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Sedláčková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9976
Keywords: nemocné dítě;hospitalizace;lidské potřeby;komunikace;vývoj dítěte
Keywords in different language: sick child;hospitalization;human needs;communication;child development
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospitalizace dítěte v přítomnosti a bez přítomnosti doprovodu. Teoretická část seznamuje s jednotlivými vývojovými obdobími dětství a dospívání, přibližuje jaké je prožívání nemoci dítětem. Popisuje lidské potřeby a problematiku hospitalizace. Dále přibližuje komunikaci s dítětem a doprovodem a prostředí nemocnice. Cílem praktické části je posoudit vliv doprovodu na průběh hospitalizace. Kvantitativní výzkum proběhl dotazníkovou metodou. V závěru práce navrhuji informační leták se souhrnnými informacemi pro doprovázející osoby hospitalizovaného dítěte.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of hospitalization of a child in the presence of the accompanying person. Theoretical part introduces various developmental periods of childhood and adolescence also brings experience of illness and hospitalization of the child describes human needs and problems of hospitalization. It also describes the communication with the child and escort and hospital environment. The aim of the practical part is to assess the impact of the accompanying person to the course of hospitalization. Quantitative research was conducted using questionnaires. In the end of the bachelor work I?ve made the show-card with a summary of information for the accompanying person of the hospitalized child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC 2013 Souskova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Souskova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce94,13 kBAdobe PDFView/Open
Souskova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,7 kBAdobe PDFView/Open
Souskova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.