Title: Práce perioperační sestry včera, dnes a zítra
Other Titles: The work of perioperative nurse yesterday, nowadays and tomorrow
Authors: Wočadlová, Michaela
Advisor: Kubíková, Světlana
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9987
Keywords: perioperační sestra;instrumentářka;operační sál;chirurgie;vzdělání;ošetřovatelka;chirurg;lékař;medicína
Keywords in different language: perioperative nurse;suture nurse;operating room;surgery;learning;dry nurce;surgeon;doctor;medicine
Abstract: V bakalářské práci popisuji profesi perioperačních sester a okolnosti, které ovlivňovaly jejich minulost, současnost a budoucnost. Pro vznik oboru instrumentářky, považuji za zásadní vývoj chirurgie a medicíny. Proto se v první části zabývám právě touto tématikou v období starověku, středověku, renesanci, osvícenství a v devatenáctém století. Hlavní část bakalářské práce pak zahrnuje stručný popis profese perioperačních sester a možnosti vzdělávání. Je rozdělena do časových úseků, které vždy přinesly v nějaké oblasti určité změny. Současně jsou jednotlivá období provázena alespoň některými významnými pokroky medicíny a vědy. Tyto změny měly vliv také na práci chirurgů a perioperačních sester. Ve třetí části práce píši o možné budoucnosti perioperační práce.
Abstract in different language: In my work I describe professes of perioperative nurses and factors that influence their past, today and future. I regard as fundamental progress of surgery and medicine for birth of suture nurse as domain. Therefore I pursue right these themes at age of Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Liberality and in nineteenth century in first part of my work. There are in brief specification of work perioperative nurses and possibilities of their education in main part of my work. This part is divided to temporal stages that brought any changes in some areas. Currently there are in separate epoch at least some important progress of medicine and science. These changes had impact on the work of surgeons and perioperative nurses. In third part I write about future of the perioperative work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Wocadlova BAKALARSKA PRACE 2013.pdfPlný text práce32,91 MBAdobe PDFView/Open
Wocadlova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce433,33 kBAdobe PDFView/Open
Wocadlova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce47,46 kBAdobe PDFView/Open
Wocadlova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce392,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.