Title: Význam supervize v práci všeobecné sestry
Other Titles: Importance of supervision in the work of general nurses
Authors: Zahradníková, Blanka
Advisor: Šedivá, Dana
Referee: Eichlerová, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9988
Keywords: supervize;všeobecná sestra;ošetřovatelství;stres;syndrom vyhoření
Keywords in different language: supervision;general nurse;nursing;stress;burnout syndrome
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění významu supervize v práci všeobecné sestry. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je vymezen pojem supervize. Pozornost věnuje její historii, formám, funkcím, účelu nebo cílům supervize. Jedna z kapitol se zabývá subjekty supervize. Navazují kapitoly, které popisují supervizní kontrakt či problematiku etiky v supervizi. V praktické části práce jsou prezentovány odpovědi na výzkumné otázky. Otázky se zabývají přínosem supervize pro všeobecné sestry, splněním požadavků sester vůči supervizi nebo prevencí syndromu vyhoření. Odpovědi na výzkumné otázky byly získány pomocí strukturovaného rozhovoru v kvalitativním výzkumném šetření u cíleně vybraných respondentek.
Abstract in different language: The bachelor thesis is aimed at determining the importance of supervision in the work of general nurse. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the term of supervision. Attention is paid to the history, forms, functions, purpose or objectives of supervision. One chapter is dedicated to subjects of supervision, followed by chapters describing the supervision contract or issues of the ethics in supervision. The practical part presents the answers to research questions. The questions deal with the benefit of supervision to general nurses, fulfilment of the nurses? requirements towards supervision or prevention of the burnout syndrome. Answers to research questions were obtained through a structured interview in a qualitative research survey with target respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.zahradnikova.pdfPlný text práce488,88 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce81,22 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce72,37 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce402,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.