Název: Zadlužování jako sociální problém
Další názvy: The debt as a social problem
Autoři: Procházková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9994
Klíčová slova: zadlužování domácností;prevence zadlužování;insolvence;úvěry;půjčky;finanční gramotnost;nezaměstnanost;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: household debt;prevention of household debt;insolvency;credit;loan;financial literacy;unemployment;survey
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o problematice zadlužování domácností a její zvyšující se tendenci. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou nejprve vymezeny obecné pojmy. Další kapitola je věnována vývoji zadlužování domácností a také možným formám tohoto zadlužení. Další kapitola obsahuje hlavní příčiny zadlužování, jako je nezaměstnanost nebo finanční nevzdělanost. Předposlední kapitola diplomové práce je zaměřena na možné důsledky zvyšujícího se zadlužování domácností z pohledu sociálního, psychického, ekonomického a právního. Poslední kapitola se věnuje možné prevenci a způsobům řešení zadlužení. V praktické části byl prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťován rozsah znalostí mladých lidí ve věku 18-25 let Plzeňského kraje, konkrétně studentů středních a vysokých škol, v oblasti financí a také nejčastější zdroj těchto znalostí. Rovněž byl výzkum zaměřen na zjištění přístupu mladých lidí k zadlužování a zjištění, zda si již v minulosti na něco půjčili.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of household debt and its increasing trend. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part there are the general concepts defined. Another chapter is devoted to the development of issue of household debt, and the possible forms of such debt. The following chapter contains the main cause of household debt such as unemployment or financial ignorance. The penultimate chapter of the thesis is focused on the possible consequences of the increasing of household debt in terms of social, psychological, economic and legal aspects. The last chapter discusses the prevention and ways of resolving household debt. In the practical part, there was the extent of knowledge of young people aged 18-25 years, Pilsen region, specifically the students of secondary schools, and universities in the field of finance, and the most common source of this knowledge, through a questionnaire survey, investigated. Also, the research focused on collecting information about young people's access to household debt, and determine whether they have something borrowed in the past.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova OP.pdfPosudek oponenta práce23,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.