Název: Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn
Další názvy: Financial literacy of clients of home care service in Horšovský Týn
Autoři: Kollerová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10020
Klíčová slova: finanční gramotnost;senior;pečovatelská služba;dluhová problematika;úroveň znalostí;rodinní příslušníci
Klíčová slova v dalším jazyce: financial literacy;senior;home care service;debt problems;level of knowledge;family members
Abstrakt: Cílem práce bylo popsat úroveň znalostí ve finanční gramotnosti klientů pečovatelské služby. V teoretické části byla definována dluhová problematika, také byla popsána oblast finanční gramotnosti. Závěr teoretické části byl věnován seniorům, jejich sociální síti a pečovatelské službě, kterou senioři využívají. Výzkumná data v praktické části byla zpracována pomocí kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován prostřednictvím rozhovoru se seniory, jejich rodinnými příslušníky a  pracovníky pečovatelské služby. Dále byly použity metody případové studie a analýzy dokumentů. Výsledky výzkumu byly použity pro odpovědi na dílčí výzkumné otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the study was described the level of knowledge in financial literacy of clients of home care service. In theoretical part was defined the debt problems, also was decribed the financial literacy. The conclusion of theoretical part was devoted the seniors, their social net and also the home care servise, which is used by seniors. In the practical part, the research data was processing by qualitative research. This research was made by interview with seniors, their relatives and home care servise employees. Also was used the methods of case studies and study of documents. The results of the research was used for the each research questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Eva_Kollerova.pdfPlný text práce748,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollerova VP.pdfPosudek vedoucího práce32,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollerova OP.pdfPosudek oponenta práce23,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollerova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10020

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.