Title: Analýza specifik vybraného odvětví
Other Titles: Analysis of selected sector's specifics
Authors: Tolar, Tomáš
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Divišová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10026
Keywords: odvětví;outsourcing;telefonní síť;Telefónica;telekomunikace;specifika
Keywords in different language: economic sector;outsourcing;telephone network;Telefónica;telecommunications
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou odvětví outsourcování služeb v údržbě a výstavbě veřejné telefonní sítě ČR a analýzou jeho specifik. Důvodem pro tento výzkum je autorovo působení ve firmě se zaměřením v tomto odvětví a významný propad v obratech této firmy v roce 2012. Práce je tvořena pěti kapitolami. První kapitola je úvodní a popisuje motivaci pro volbu tohoto tématu a další strukturu a cíle této práce. Druhá kapitola je rozdělená do dvou částí. První část popisuje historické vynálezy na poli telekomunikací, které přispěly k vývoji až do dnešního stavu. Druhá část popisuje historický vývoj telekomunikací na území Česka, na jehož konci stojí vznik analyzovaného odvětví. Třetí kapitola prezentuje společnosti působící v tomto odvětví. Je dělena na dvě části, první část popisuje dodavatelské firmy, zatímco druhá část popisuje odběratelské podniky. Čtvrtá kapitola představuje samotnou analýzu vybraných specifik odvětví. Kapitola je tvořena sedmi částmi, každá z nich popisuje odlišná specifika. Data pro analýzu byla získána z podniků působících v odvětví, popsaných v předchozí kapitole. Dále také ze zdrojů jako je Český statistický úřad. Pátá, závěrečná, kapitola obsahuje shrnutí získaných závěrů a cílů této práce, jimiž byla zejména analýza specifik odvětví a odhad budoucího vývoje v odvětví. Výsledkem této práce je, že na analyzované odvětví působí velké množství různých vlivů, z nichž žádný není výrazně dominantním. Obrat odvětví má hodnotu přibližně jedné miliardy korun ročně a pohybuje se zde desítka podnikatelských subjektů. Odvětví až doposud kontinuálně rostlo, výjimkou jsou roky 2012 a 2013, kdy nastal pokles. Ten je způsoben úspornými opatřeními ve společnosti Telefónica Czech Republic a. s., které jsou důsledkem možného odprodeje společnosti. Po stabilizaci tohoto propadu je očekáván další růst odvětví, byť ne tak markantní jako v minulosti.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to analyze the industry of outsourcing in maintenance and development of a fixed telephone network in Czech Republic and its specifics. The reason for my research is my work in one of the companies involved in this industry and considerable drop of its revenues in 2012. The thesis is composed of five chapters. Chapter one is introductory and describes my motivation for picking this topic and structure of the whole thesis. Chapter two is subdivided into two parts. Part one addresses historical inventions in the field of telecommunications. Part two examines history of telecommunications in Czech to a point, where the outsourcing industry had been created. Source of information for this are plentiful of articles and publications. Chapter three is subdivided into two parts and shows some companies running business in this industry. Part one focuses on supplier companies, part two presents customer companies in this industry. Chapter four concentrates on analysis of important influences relevant for the industry and is divided into seven parts, each focusing on different aspects and specifics of the industry. Data were gathered from companies operating in this industry and from public sources like Czech Statistical Office. Conclusions are drawn in Chapter five. The main aim of this thesis is to prove or to exclude important influences on this industry, for example caused by national economy, also to describe specifics of the industry and finally to estimate future development of the industry. Results are that industry has been continually growing since its beginning in 2006. Twist in this development did appear in 2012 and 2013 and it might have been caused by savings in Telefónica Czech Republic a. s. due to possible sale of this company. There is ten some of companies involved in this industry. Author expects grow of this industry after today?s drop was stabilized as there are many activities left possible to be outsourced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tomas Tolar.pdfPlný text práce963,21 kBAdobe PDFView/Open
Tolar - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce809,11 kBAdobe PDFView/Open
Tolar - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce637,79 kBAdobe PDFView/Open
Tolar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce185,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.