Title: Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti
Other Titles: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods
Authors: Tupý, Petr
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Hromádka, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10063
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická odolnost;antény;měřicí přijímač;špičkový detektor;kvazi-špičkový detektor;detektor střední hodnoty;bezodrazová komora
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electromagnetic immunity;antenna;measuring receiver;peak detector;quasi-peak detector;average detector;dead-scattering chamber
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplexní elektromagnetickou kompatibilitou a to v úvodní části, kde jsou zmíněné zdroje a charaktery vysokofrekvenčního rušení, kde je dále navázáno na vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Dále je věnovaná pozornost analýze zkušebních postupů pro určení měření emisí anténami, kde je popsán a vysvětlen řetězec měření rušivých signálů a částí, které řetězec obsahuje, jako antény a měřicí přístroj. Následující část práce je zaměřena na analýzu zkušebních postupů pro určení odolnosti zařízení proti vysokofrekvenčnímu rušení. Zde jsou také zmíněny požadavky na prostředí a stanoviště pro měření. Závěr diplomové práce je věnován praktickému měření v bezodrazové komoře na půdě fakulty elektrotechnické v Plzni, kde byla analyzována závislost amplitudy na výšce antény pro horizontální a vertikální polarizaci.
Abstract in different language: In its introductory section, the thesis is concerned with complete electromagnetic compatibility. This part discusses sources and characteristics of high-frequency noise and coupling mechanisms of a transfer of interference signals. Furthermore, this section deals with an analysis of testing procedures for measuring the noise by means of antennas. The procedure of measurement of the interference signals is explained, including the necessary equipment, such as antennas and measuring instrument. The following section of the thesis focuses on the analysis of testing procedures for determining the resistance of the equipment to high-frequency interference. In addition, this section of the thesis lists condition and location requirements for a successful measurement. The last part of the thesis is devoted to a practical measurement in a non-reflection chamber, which is one of the laboratories at the Faculty of Electrical Engineering in Pilsen. The equipment of the laboratory made it possible to analyze the dependence of the amplitude on the height of the antenna for horizontal and frontal polarization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Petr_Tupy_E11N0152P.pdfPlný text práce23,51 MBAdobe PDFView/Open
053382_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,83 kBAdobe PDFView/Open
053382_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,62 kBAdobe PDFView/Open
053382_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce261,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.