Title: Realizace řídicí struktury čtyřkvadrantového jednofázového proudového pulzního usměrňovače
Other Titles: Realization of control of four-quadrant single phase active current-source rectifier
Authors: Přenosil, Radek
Advisor: Michalík, Jan
Referee: Molnár, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10083
Keywords: jednofázový proudový pulzní usměrňovač;PPU;čtyřkvadrantová varianta;rekuperace;řídicí struktura;simulační model;MATLAB;Simulink;Plecs
Keywords in different language: single-phase current source active rectifier;CSAR;four-quadrant;recovery;control structure;simulation model;MATLAB;Simulink;Plecs
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení čtyřkvadrantové varianty proudového pulzního usměrňovače (PPU). Hlavní výhodou pulzních usměrňovačů na rozdíl od klasických tyristorových usměrňovačů, že nepůsobí rušivě na napájecí soustavu, protože při provozu odebírají sinusový proud. První část práce se zabývá popisem PPU při vedení do zátěže a rekuperaci energie. V další části práce jsou vybrány 2 řídicí struktury ? řízení s výpočtem řídicího úhlu ? pomocí matematického modelu a řízení s regulátorem fázového posunu ?. Pro tyto řídicí struktury byly sestaveny simulační modely, na kterých byla ověřena funkce jednotlivých řídicích struktur. Na závěr práce jsou porovnány výsledky simulací jednotlivých řídicích struktur.
Abstract in different language: This diploma work is concerned with the four-quadrant variations of current source active rectifier (CSAR). The main advantage of current source active rectifier unlike conventional thyristor rectifiers that they are not distracting to the supply system, because in operation they draw sine wave current. The first part deals with the description of the CSAR in leading the load and during energy recuperation. In the next part are chosen 2 control structure - structure with calculated control angle ? using a mathematical model and structure with phase shift ? controller. For these control structures were compiled simulation models upon which it was tested the function of each control structure. The last part compared the results based on simulations of control structures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radek Prenosil.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
053405_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,47 kBAdobe PDFView/Open
053405_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,76 kBAdobe PDFView/Open
053405_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.