Název: Analýza vlivu přídavných konstrukčních prvků na činnost indukční kelímkové pece
Další názvy: Analysis of additional construction elements influence of an induction crucible furnace
Autoři: Tajer, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Kroupa, Oldřich
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10097
Klíčová slova: Indukční ohřev;Maxwellovy rovnice;válcové elektromagnetické vlnění;intenzita magnetického pole;indukční kelímková pec;induktor;stínění;přídavné konstrukční prvky;účinnost tavení;model indukční pece;simulace;RillFEM 2D
Klíčová slova v dalším jazyce: Inductive heating;Maxwell´s equations;cylindrical electromagnetic wave motion;intensity of magnetic field;induction crucible furnace;inductor;shielding;additional construction elements;melting efficiency;model of induction furnace;simulation;RillFEM 2D
Abstrakt: Tato diplomová práce řeší vliv stínění a přídavných prvků na intenzitu magnetického pole uvnitř i vně induktoru. Pro zjištění tohoto vlivu bylo provedeno měření na modelu indukční pece, dále měření vlastní indukčnosti na fyzikálním modelu a simulace v programu RillFEM 2D. První kapitola se zabývá principem indukčního ohřevu. Je v ní uvedeno odvození základních vztahů pro obecné a válcové elektromagnetické pole. Je zde také naznačen postup výpočtu indukčního zařízení. Druhá kapitola popisuje druhy stínění a jejich vliv na účinnost indukční pece. V dalších kapitolách je uveden popis provedených měření a simulací. Poslední kapitola se věnuje zhodnocení získaných dat.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis solves the influence of the shielding and additional construction elements on the intensity of magnetic field inside and also outside of an inductor. For determination of this influence was made the measuring on the model of induction furnace. Also was made the measurement of the inductance on the physical model and the simulation in program RillFEM 2D. First chapter is dealing with the principle of inductive heating. There is stated the derivation of fundamental equations for general and cylindrical electromagnetic field. Also is hinted the procedure for the calculation of inductive installation. Second chapter describes the types of the shielding and their influence on the efficiency of inductive furnace. In the next chapters is stated the description of performed measurement and simulation. The last chapter is evaluating the collected data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michal_Tajer_E11N0138P.pdfPlný text práce18,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053532_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053532_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053532_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce321,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.