Title: Analýza vlivu přídavných konstrukčních prvků na činnost indukční kelímkové pece
Other Titles: Analysis of additional construction elements influence of an induction crucible furnace
Authors: Tajer, Michal
Advisor: Kožený, Jiří
Kroupa, Oldřich
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10097
Keywords: Indukční ohřev;Maxwellovy rovnice;válcové elektromagnetické vlnění;intenzita magnetického pole;indukční kelímková pec;induktor;stínění;přídavné konstrukční prvky;účinnost tavení;model indukční pece;simulace;RillFEM 2D
Keywords in different language: Inductive heating;Maxwell´s equations;cylindrical electromagnetic wave motion;intensity of magnetic field;induction crucible furnace;inductor;shielding;additional construction elements;melting efficiency;model of induction furnace;simulation;RillFEM 2D
Abstract: Tato diplomová práce řeší vliv stínění a přídavných prvků na intenzitu magnetického pole uvnitř i vně induktoru. Pro zjištění tohoto vlivu bylo provedeno měření na modelu indukční pece, dále měření vlastní indukčnosti na fyzikálním modelu a simulace v programu RillFEM 2D. První kapitola se zabývá principem indukčního ohřevu. Je v ní uvedeno odvození základních vztahů pro obecné a válcové elektromagnetické pole. Je zde také naznačen postup výpočtu indukčního zařízení. Druhá kapitola popisuje druhy stínění a jejich vliv na účinnost indukční pece. V dalších kapitolách je uveden popis provedených měření a simulací. Poslední kapitola se věnuje zhodnocení získaných dat.
Abstract in different language: This diploma thesis solves the influence of the shielding and additional construction elements on the intensity of magnetic field inside and also outside of an inductor. For determination of this influence was made the measuring on the model of induction furnace. Also was made the measurement of the inductance on the physical model and the simulation in program RillFEM 2D. First chapter is dealing with the principle of inductive heating. There is stated the derivation of fundamental equations for general and cylindrical electromagnetic field. Also is hinted the procedure for the calculation of inductive installation. Second chapter describes the types of the shielding and their influence on the efficiency of inductive furnace. In the next chapters is stated the description of performed measurement and simulation. The last chapter is evaluating the collected data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Tajer_E11N0138P.pdfPlný text práce18,78 MBAdobe PDFView/Open
053532_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,33 kBAdobe PDFView/Open
053532_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,54 kBAdobe PDFView/Open
053532_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce321,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.