Název: Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav
Další názvy: Contingency Analysis for Secure Operation of Transmission Power Systems
Autoři: Vykuka, Roman
Vedoucí práce/školitel: Veleba, Jan
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10105
Klíčová slova: kontingenční analýza;přenosová soustava;řešení chodu soustavy;citlivostní faktory;výpočet transferu činného výkonu;Newton-Raphsonova metoda;fast-decoupled metoda;admitanční matice;kritérium N-1;Python;SciPy;NumPy
Klíčová slova v dalším jazyce: contingency analysis;transmission power system;power flow;sensitivity factors;line outage distribution factor;power transfer distribution factor;calculation of active power transfer;Newton-Raphson method;fast-decoupled method;admittance matrix;N-1 criterion;Python;SciPy;NumPy
Abstrakt: Práce se zabývá kontingenční analýzou jako nástrojem pro vyhodnocení bezpečnosti provozu přenosových soustav. Popisuje způsoby provádění kontingenční analýzy opakovaným výpočtem chodu soustavy Newton-Raphsonovou a Fast-Decoupled metodou a dále pomocí citlivostních faktorů. Tyto dva principy jsou porovnány z hlediska přesnosti obdržených výstupů a rychlosti výpočtu. Podstatná část práce je věnována samotnému výpočtu chodu soustavy, akceleraci a stabilizaci numerických metod. Dále jsem pomocí softwaru vytvořeného v rámci této diplomové práce provedl případové studie tří elektrizačních soustav, u kterých jsem vyhodnotil nejslabší místa z hlediska kritéria N-1 a navrhl vhodná nápravná opatření vedoucí k jejich redukci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the contingency analysis for security evaluation of transmission power systems. Both the Newton-Raphson and Fast-Decoupled power flow methods along with sensitivity factors are comprehensively described. These two methods are mutually compared in terms of solution accuracy and computation time. Main part of this thesis concentrates on the power flow analysis and both acceleration and numerical stabilization techniques of power flow methods. Using the author-developed software, three case studies of transmission power systems were performed in detail to locate their weakest points during sets of contingencies. Suitable remedial actions to satisfy N-1 criterion were designed for eliminating these critical scenarios.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
053540_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053540_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053540_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
R_Vykuka_DP_2013.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.