Název: Návrh integrace sluneční elektrárny v provozu malé teplárny spalující biomasu (TDK)
Další názvy: Proposal of integration ?sun? power station in operation of small heating plant that burns biomass (TDK)
Autoři: Velíšek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Noháčová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10111
Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie;solární energie;fotovoltaická elektrárna;koncentrační solární elektrárna;solární termický systém;SWOT analýza;finanční toky;bod zvratu;vnitřní míra výnosu;čistá současná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: Renewable sources of energy;solar energy;photovoltaic power plant;concentrating solar power plant;solar thermal system;SWOT analysis;cash flow;break-even;internal rate of return;net present value
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na integraci solárního systému do provozu malé teplárny spalující biomasu ve Dvoře Králové nad Labem. V první části jsou popsány technologie využívající solární energii. Další část je zaměřena na popis provozu teplárny a hlavních technologických celků. V další je vytvořena SWOT analýza společné výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Hlavní částí práce je návrh integrace termického solárního systému a fotovoltaického systému a jejich ekonomické hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on integration of solar system in a small heating plant combusting a biomass in Dvůr Králové nad Labem. In the first part are described technologies used for utilization of solar energy. The next part is focused on description of heating plant operation and main technological units. In the next one is created a SWOT analysis of cogeneration electricity and heating from recoverable resources of energy. The main part of this thesis is the proposal of integration thermal solar system and photovoltaic system and their economical evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Michal Velisek.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053546_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053546_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053546_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce253,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.