Název: Stínění vysokofrekvenčního pole u indukčních ohřevů
Další názvy: Shielding of high-frequency fields in induction heating processes
Autoři: Košťál, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Oldřich
Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10127
Klíčová slova: indukční ohřev;Maxwellovy rovnice;válcové harmonické elektromagnetické vlnění;stínění;stínící plášť;svazky transformátorových plechů;indukční prohřívání;povrchové kalení;indukční tavení;indukční kelímková pec;indukční kanálková pec;napájení;RillFEM;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating;Maxwell´s equations;cylindrical harmonic electromagnetic waves;shielding;shielded shell;stack of transformer sheets;induction heating;surface hardening;induction melting;induction crusible furnace;induction channel furnace;power;RillFEM;FEM
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku stínění vysokofrekvenčního pole u indukčních ohřevů. Úvodní kapitola je věnována příslušné teorii, kdy je uvedeno odvození základních rovnic jak pro rovinné, tak zejména pro válcové harmonické elektromagnetické pole. Dále je popsána problematika základního stínění u indukčních kelímkových pecí. V druhé kapitole jsou popsány nejčastější aplikace indukčního ohřevu. Třetí kapitola je věnována popisu druhů indukčních průmyslových pecí. Čtvrtá a pátá kapitole popisuje měření a simulace laboratorního modelu indukční kelímkové pece pro tři kmitočty a dva proudy. V závěrečné kapitole je provedeno zhodnocení výsledků měření, simulací a jsou zde uvedeny důsledky stínění pro provoz.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma thesis presents the shielding of high-frequency fields in induction heating process. The introductory chapter is devoted to the theory, where fundamental equations for planar and particularly for cylindric harmonic electromagnetic fields are derived and the basic problem of shielding the induction crucible furnaces is described. In the second chapter are described the most frequently applications of induction heating. Third chapter is devoted to the description of the types of the induction furnaces in the industry. The fourth and fifth chapter describes the measurement and simulation of laboratory model of the induction crusible furnace for three frequencies and two currents. In final chapter are presented the results of the measurement, simulation and also are described the effects of the shielding for operation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Kostal_E11N0119P.pdfPlný text práce16,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.