Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKybic, Petr
dc.contributor.authorKnotek, Ivan
dc.contributor.refereePolák, Pravoslav
dc.date.accepted2013-05-24
dc.date.accessioned2014-02-06T12:59:47Z
dc.date.available2011-05-10cs
dc.date.available2014-02-06T12:59:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2011-06-30
dc.identifier44611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10176
dc.description.abstractDiplomová práce na téma vazba v trestním řízení. Kapitola první je úvod, zabývá se základními zásadami a mezinárodnímu pohledu. Kapitola druhá obecně vymezuje pojem a účel vazby. Ve třetí kapitole je historický vývoj institutu vazby v československém právu od roku 1945, změny v rozhodování a délky trvání vazby a změny po velké novele trestního řádu. Jádrem kapitoly je kapitola čtvrtá, která obsahuje právní úprava vazby de lege lata a rozbor všech třech důvodů vazby. Kapitola pátá je právní komparatistika se Slovenskem a kapitola šestá je právní úprava vazby de lege ferenda. Sedmá kapitola je závěr a resumé.cs
dc.format90 s. (222426 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvazbacs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectstátní zástupcecs
dc.subjectsoudcs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectpřípravné řízenícs
dc.subjectřízení před soudemcs
dc.subjectmladistvýcs
dc.subjectobhájcecs
dc.subjectpachatelcs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjecttrestní stíhánícs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectdozorcs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.subjectusnesenícs
dc.titleVazba v trestním řízenícs
dc.title.alternativeThe bond in prosecutionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis detention in criminal proceedings. Chapter one is an introduction, deals with basic principles and international perspective. Chapter Two generally defines the concept and purpose of the bond. The third chapter is the historical development of ties in the Czechoslovak Institute of Law since 1945, changes in decision-making and the length of detention, and changes to major amendment to the Criminal Code. The core chapter, Chapter Four, which contains binding rules de lege lata and analysis of all three grounds. Chapter Five is a legal Comparative Slovakia and the sixth chapter is binding law de lege ferenda. The seventh chapter is the conclusion and summary.en
dc.subject.translatedbindingen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedlegal codeen
dc.subject.translatedprosecutorsen
dc.subject.translatedcourten
dc.subject.translatedpoliceen
dc.subject.translatedpre-trial proceedingsen
dc.subject.translatedproceedings before the courten
dc.subject.translatedjuvenileen
dc.subject.translatedadvocatesen
dc.subject.translatedoffenderen
dc.subject.translatedaccuseden
dc.subject.translatedprosecutionen
dc.subject.translatedprovisionen
dc.subject.translatedmeasureen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translateddecisionsen
dc.subject.translatedresolutionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA VAZBA.pdfPlný text práce471,85 kBAdobe PDFView/Open
Knotek_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce770,76 kBAdobe PDFView/Open
Knotek_oponent_Polak.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Knotek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce659,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.