Název: Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska
Další názvy: Bribery - criminal law and criminal procedure terms
Autoři: Mikuličová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10178
Klíčová slova: korupce;úplatkářství;podplácení;úplatek;obstarání věcí obecného zájmu;úřední osoba;nepřímý úplatek;orgány činné v trestném řízení;operativně pátrací prostředky;zajišťovací úkony;korunní svědek;spolupracující obviněný;boj s korupcí
Klíčová slova v dalším jazyce: corruption;bribery;obtaining a matter of common interest;officer;indirect bribe;authorities active in criminal proceedings;intelligence agents;hedging operations;crown witness;cooperating accused;fight against corruption
Abstrakt: Diplomová práce s tématem úplatkářství - trestněprávní a trestně procesní hlediska pojednává o korupci obecně,která je rozšířeným tématem a rok co rok rozsáhlejším problémem. Ve značné části se však konkretizuje na jeden speciální druh korupce, a to úplatkářství. Úplatek je podle trestního zákoníku ?neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Setkat se s úplatkářstvím můžeme ve všem oblastech života. V dalších částech diplomové práce se zabývám zejména trestněprávní úpravou úplatkářství, nástroji proti korupcčnímu jednání a boji proti korupci a úplatkářství, zejména v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: My master?s thesis with topic : bribery - criminal law and criminal procedural aspects deals with corruption in general, which is a widespread theme, and each year a larger problem. In large part, however, specifies one special kind of corruption - bribery.A bribe is under the Criminal Code "undue advantage of direct enrichment proprietorship or other benefits that are received or receivable by the person bribed, or with its consent to another person, and who is not entitled to. Meet bribery can in all areas of life. In other parts of the thesis deals with the treatment especially criminal bribery instruments against corruption and the fight against corruption and bribery, especially in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce566,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikulicova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MIkulicova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce643,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikulicova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce523,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.