Title: Domácí násilí
Other Titles: Domestic violence
Authors: Bocková, Tereza
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Navrátilová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10187
Keywords: domácí násilí;týrání;násilná osoba;osoba ohrožená domácím násilím;trestněprávní ochrana před domácím násilím;pachatel;oběť;viktimologie;syndrom týrané ženy
Keywords in different language: domestic violence;abuse;violent persone;person who is threatened with domestic violence;criminal protection from domestic violence;offender;victim;victimology;battered woman syndrome
Abstract: Tématem této diplomové práce je domácí násilí. Jedná se o fenomén rozšířený po celém světě, nicméně ne všechny státy jej považují za trestný čin. Česká republika naštěstí patří k zemím, kde je toto jednání trestné. Domácí násilí je závažný problém zasahující do mnoha vědních disciplín, jehož řešení není jednoduché. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena na čtyři větší kapitoly, které jsou dále členěny na podkapitoly. V této práci se snažím odpovědět na otázky, proč k domácímu násilí dochází, v jakých formách se vyskytuje, jak se s tímto sociálně-patologickým jevem vypořádává stávající legislativa České republiky, zejména pak oblast trestněprávní. Po seznámení se s právní úpravou v České republice následuje exkurz do právní úpravy v Rakousku. Zmiňuji se i o kriminologických otázkách týkajících se např. profilu pachatele či oběti apod.
Abstract in different language: The thesis topic is domestic violence. It is a phenomenon widespread all over the world, but not all states consider it a criminal offense. Fortunately the Czech Republic is among the countries where such a conduct criminal is. Domestic violence is a serious problem affecting many scientific disciplines, whose solution is not easy. In addition to the introduction and conclusion, this work is divided into four major chapters, which are further divided into subsections. In this work I try to answer the questions why domestic violence occurs, what are its forms, how the existing legislation of the Czech Republic deals with these social pathology effects, in particular the area of the criminal law. After acquaintance with the law in the Czech Republic, an excursion to the legislation in Austria follows. I mention also the criminological issues, concerning for example the profile of the offender or victim, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domaci nasili - Tereza Bockova.pdfPlný text práce530,03 kBAdobe PDFView/Open
Bockova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce654,19 kBAdobe PDFView/Open
Bockova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Bockova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce543,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.