Název: Domácí násilí
Další názvy: Domestic violence
Autoři: Bocková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Navrátilová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10187
Klíčová slova: domácí násilí;týrání;násilná osoba;osoba ohrožená domácím násilím;trestněprávní ochrana před domácím násilím;pachatel;oběť;viktimologie;syndrom týrané ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic violence;abuse;violent persone;person who is threatened with domestic violence;criminal protection from domestic violence;offender;victim;victimology;battered woman syndrome
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je domácí násilí. Jedná se o fenomén rozšířený po celém světě, nicméně ne všechny státy jej považují za trestný čin. Česká republika naštěstí patří k zemím, kde je toto jednání trestné. Domácí násilí je závažný problém zasahující do mnoha vědních disciplín, jehož řešení není jednoduché. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena na čtyři větší kapitoly, které jsou dále členěny na podkapitoly. V této práci se snažím odpovědět na otázky, proč k domácímu násilí dochází, v jakých formách se vyskytuje, jak se s tímto sociálně-patologickým jevem vypořádává stávající legislativa České republiky, zejména pak oblast trestněprávní. Po seznámení se s právní úpravou v České republice následuje exkurz do právní úpravy v Rakousku. Zmiňuji se i o kriminologických otázkách týkajících se např. profilu pachatele či oběti apod.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis topic is domestic violence. It is a phenomenon widespread all over the world, but not all states consider it a criminal offense. Fortunately the Czech Republic is among the countries where such a conduct criminal is. Domestic violence is a serious problem affecting many scientific disciplines, whose solution is not easy. In addition to the introduction and conclusion, this work is divided into four major chapters, which are further divided into subsections. In this work I try to answer the questions why domestic violence occurs, what are its forms, how the existing legislation of the Czech Republic deals with these social pathology effects, in particular the area of the criminal law. After acquaintance with the law in the Czech Republic, an excursion to the legislation in Austria follows. I mention also the criminological issues, concerning for example the profile of the offender or victim, etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Domaci nasili - Tereza Bockova.pdfPlný text práce530,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce654,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce543,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.