Název: Ukládání a výkon ochranného léčení
Další názvy: Sentencing and execution of protective treatment
Autoři: Řezáčová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10214
Klíčová slova: ochranné léčení;zabezpečovací detence;psychiatrická léčebna;ochranná opatření;mladistvý;Nizozemí
Klíčová slova v dalším jazyce: protective treatment;preventive detention;mental hospital;protective measure;juvenile;Netherlands
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je ukládání a výkon ochranného léčení. Jedná se o ochranné opatření, které může být ukládáno pachatelům trestných činů i činů jinak trestných. Práce je členěna do šesti základních kapitol, které jsou dále rozděleny na jednotlivé části. Největší pozornost věnuji ochrannému léčení de lege lata, dále se zaměřuji na ochranné léčení vykonávané u mladistvých, ale nastiňuji také ochranné léčení v nizozemské právní úpravě. V Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě ověřuji podmínky výkonu ochranného léčení a zaměřuji se na to, zda je zde dodržován zákonný rámec. V závěru následně shrnuji svoje poznatky a polemizuji nad ochranným léčením de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the imposition and execution of protective therapy. It is a protective measure which can be imposed to offenders who committed criminal and other offences. The work consists of three basic chapters which are further divided to individual sections. The thesis is focused primarily on the de lege lata protective therapy, and also on the protective therapy of underage offenders and the protective therapy within the Dutch legislation. Conditions of the execution of protective therapy have been monitored in the Mental Hospital in Havlíčkův Brod with focus on the observance of legal framework. The conclusion of the thesis provides a summary of the findings and a discussion of the de lege ferenda protective therapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Rezacova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezacova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce696,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezacova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce558,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.