Title: Ukládání a výkon ochranného léčení
Other Titles: Sentencing and execution of protective treatment
Authors: Řezáčová, Hana
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10214
Keywords: ochranné léčení;zabezpečovací detence;psychiatrická léčebna;ochranná opatření;mladistvý;Nizozemí
Keywords in different language: protective treatment;preventive detention;mental hospital;protective measure;juvenile;Netherlands
Abstract: Tématem mé diplomové práce je ukládání a výkon ochranného léčení. Jedná se o ochranné opatření, které může být ukládáno pachatelům trestných činů i činů jinak trestných. Práce je členěna do šesti základních kapitol, které jsou dále rozděleny na jednotlivé části. Největší pozornost věnuji ochrannému léčení de lege lata, dále se zaměřuji na ochranné léčení vykonávané u mladistvých, ale nastiňuji také ochranné léčení v nizozemské právní úpravě. V Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě ověřuji podmínky výkonu ochranného léčení a zaměřuji se na to, zda je zde dodržován zákonný rámec. V závěru následně shrnuji svoje poznatky a polemizuji nad ochranným léčením de lege ferenda.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the imposition and execution of protective therapy. It is a protective measure which can be imposed to offenders who committed criminal and other offences. The work consists of three basic chapters which are further divided to individual sections. The thesis is focused primarily on the de lege lata protective therapy, and also on the protective therapy of underage offenders and the protective therapy within the Dutch legislation. Conditions of the execution of protective therapy have been monitored in the Mental Hospital in Havlíčkův Brod with focus on the observance of legal framework. The conclusion of the thesis provides a summary of the findings and a discussion of the de lege ferenda protective therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Rezacova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Rezacova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce696,82 kBAdobe PDFView/Open
Rezacova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Rezacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce558,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.