Title: Vazba v trestním řízení
Other Titles: Custody in criminal proceedings
Authors: Žaloudková, Barbora
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10225
Keywords: vazba;trestní řízení;zadržení;obviněný;slyšení;nahrazení;lidská svoboda;trestní řád;soud;soudce;státní zástupce;návrh;rozhodnutí;stížnost;mladistvý;srovnání
Keywords in different language: custody;criminal proceedings;arrestment;accused;hearing;human freedom;criminal procedure;court;judge;prosecutor;proposal;decision;complaint;youthful;comparison
Abstract: Práce obsahuje komplexní popis právní úpravy vazebního práva v České republice. V úvodu práce pojednává o úpravě zadržení osob, o základních zásadách a o pojmu a účelu vazby. V kapitole dvě je popsána současná právní úprava (důvody vazby, rozhodování, o vazbě, délka vazby, nahrazení vazby) včetně úpravy vazebního práva mladistvých. Kapitola třetí se věnuje srovnání se slovenskou právní úpravou. Poslední kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda a celkové shrnutí práce.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to process current legal regulation of custody in criminal proceeding. Chapter one deals with the merits of the basic principles of detention and detention procedures. Chapter two describes rules de lege lata (individual reasons for detention, custody decisions, custody length, custody replace other measures) including young people detention law . Chapter three is devoted to the comparison with the Slovak legislation. Last chapter is the considerations de lege ferenda and the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Zaloudkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce792,27 kBAdobe PDFView/Open
Zaloudkova_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce797,26 kBAdobe PDFView/Open
Zaloudkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce616,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.