Název: Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
Další názvy: Influence of measurement methodology and evaluation of shape and location variations by 3D measuring machine to really available measurement uncertainty and repeatability of results.
Autoři: Hoblík, Radim
Vedoucí práce/školitel: Melichar, Martin
Šulc, Vladimír
Oponent: Pospěch, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10242
Klíčová slova: souřadnicový měřící stroj;matematické metody vyhodnocení;souosost;problematika vztažného a měřeného prvku
Klíčová slova v dalším jazyce: coordinate measuring machine;mathematical methods of evaluation;concentricity;issue of relative and measured parts
Abstrakt: V diplomové práci je řešena problematika měření souososti dvou souosých válců o krátké délce umístěných relativně daleko od sebe. Měření a vyhodnocení je provedeno bodovou i scannovací metodou, navíc v jedné poloze i ve více polohách CMM. Z naměřených hodnot je vyhodnocena souosost, válcovitost a stanovena minimální hodnota souososti, která zaručuje reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků. V teoretické části je zmíněn teoretický rozbor měření souřadnicového měřícího stroje a strategie měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma Thesis is dealing with the concentricity measurement of two concentric cylinders of short length located relatively far apart. The measurement and evaluation is made by point methodology as well as by scanning method, in addition in one position and in more positions on CMM. The concentricity and cylindricity are evaluated from measuring value and minimum value of concentricity is defined, which guarantees realistically achievable measurement uncertainty and repeatability of results. The theoretical part of this Thesis includes theoretical analysis of coordinate measuring machines measurement and strategy of measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Radim Hoblik.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoblik- hodnoceni vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoblik - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoblik - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce379,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.