Title: Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
Other Titles: Influence of measurement methodology and evaluation of shape and location variations by 3D measuring machine to really available measurement uncertainty and repeatability of results.
Authors: Hoblík, Radim
Advisor: Melichar, Martin
Šulc, Vladimír
Referee: Pospěch, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10242
Keywords: souřadnicový měřící stroj;matematické metody vyhodnocení;souosost;problematika vztažného a měřeného prvku
Keywords in different language: coordinate measuring machine;mathematical methods of evaluation;concentricity;issue of relative and measured parts
Abstract: V diplomové práci je řešena problematika měření souososti dvou souosých válců o krátké délce umístěných relativně daleko od sebe. Měření a vyhodnocení je provedeno bodovou i scannovací metodou, navíc v jedné poloze i ve více polohách CMM. Z naměřených hodnot je vyhodnocena souosost, válcovitost a stanovena minimální hodnota souososti, která zaručuje reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků. V teoretické části je zmíněn teoretický rozbor měření souřadnicového měřícího stroje a strategie měření.
Abstract in different language: This Diploma Thesis is dealing with the concentricity measurement of two concentric cylinders of short length located relatively far apart. The measurement and evaluation is made by point methodology as well as by scanning method, in addition in one position and in more positions on CMM. The concentricity and cylindricity are evaluated from measuring value and minimum value of concentricity is defined, which guarantees realistically achievable measurement uncertainty and repeatability of results. The theoretical part of this Thesis includes theoretical analysis of coordinate measuring machines measurement and strategy of measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Radim Hoblik.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Hoblik- hodnoceni vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Hoblik - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hoblik - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce379,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.