Název: Hrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí - hrad Zvěřinec
Další názvy: Castle, bailey and its immediate economic background - Castle Zvěřinec
Autoři: Maříková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hložek, Josef
Oponent: Čapek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10287
Klíčová slova: hrad;předhradí;ekonomické zázemí
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;bailey;economie background
Abstrakt: V rámci této práce byl na lokalitě proveden nedestruktivní výzkum, který měl doplnit dosavadní informace o hradu. Hradní areál byl fotograficky zdokumentován a byly popsány veškeré zachované terénní relikty. Pro provedení geodetického zaměření, které do té doby nebylo realizováno, mohl být vytvořen vrstevnicový plán a 3D model hradního areálu. Díky těmto novým zobrazením je možné zpřesnit naše představy o původní podobě a jeho současném stavu. Hrad Zvěřinec představuje velice zajímavou lokalitu, na níž je možné studovat a srovnávat hned několik socíálních prostředí na jednom místě. Výsledky studia nepodávají představu pouze o této jediné lokalitě, ale současně mohou posloužit jako cenné informace, týkající se hradů u nás. Na jejich základě lze také srovnávat odlišnou hmotnou kulturu různých, současně existujících sociálních prostředí - hradu, opevněného areálu a dvora.
Abstrakt v dalším jazyce: As part of this work was conducted at the site non-destructive research, which was to supplement existing information about the castle. The castle was documented photographically and were all described zacjované field relics. To perform a geodetic survey, which had not been implemented, could be created contour plan and 3D model of the castle. These new display is possible to refine our ideas about the original form and its current state. Castle Menagerie is a very interesting site where you can study and compare several of the social environment in one place. Results of studies do not give an idea of just this one area, but also can serve as valuable information on the castles in the country. Based on these, you can also compare different material culture of different, coexisting social environment - the castle, fortified Arel and Justice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakule_Kristyna-1.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova - Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova - Capek OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova.pdfPrůběh obhajoby práce141,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.