Title: What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled
Other Titles: What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled
Authors: Dongres, Miloš
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Šimáčková, Vladana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10304
Keywords: zaměstnání;práce;ucházení se o práci;životopis;motivační dopis;průvodní dopis;osobní pohovor;motivace;struktura dopisu;personální agentura;uchazeč;zaměstnavatel;nabídka práce
Keywords in different language: employment;labour;applying for a job;CV;motivational letter;covering letter;personal interview;motivation;structure of the letter;recruitment agency;applicant;employer;job offer
Abstract: Moje bakálářská práce se zabývá významem motivačních dopisů při ucházení se o práci během různých příležitostí. Účel této práce je poskytnout obecný přehled o tom, jak sestavit motivační dopis a jak se správně ucházet o práci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace o zaměstnání, ucházení se o práci a motivaci. Praktická část se zabývá strukturou motivačních dopisů, pravidly pro sestavení těchto dokumentů a obsahuje mnoho příkladů. Praktická část rovněž představuje praktický výzkum, který jsem udělal ve spolupráci s pracovní agenturou. Pro tento výzkum jsem kontaktoval agenturu, která pomáhá lidem získat práci a požádal je o příklady inzerátů nabízejících práci a také o odpovědi na tyto inzeráty ve formě motivačniích dopisů. Tyto dopisy jsem analyzoval a navrhl možný překlad, který je doplněn krátkým glosářem.
Abstract in different language: My bachelor thesis informs about the relevance of motivation letters when applying for a job in various opportunities. The purpose of the thesis is to provide a general overview about writing motivation letters and right way how to apply for a job. The thesis is divided in two parts theoretical and practical one. Theoretical part includes information about employment, job application process and motivation. The practical part deals with structure of motivation/covering letter, rules for composing of such an application documents and contains various examples. The practical part involves research made in cooperation with recruitment agency. For this research I contacted agency that helps people to get a job and asked for examples of job advertisements as well as responds to it in form of motivation/covering letters. I analyzed these letters, compared them and suggested possible translation that is completed with a short glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dongres_PDF(1).pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
ved Dongres.pdfPosudek vedoucího práce920,72 kBAdobe PDFView/Open
op Dongres.pdfPosudek oponenta práce968,6 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Milos Dongres.pdfPrůběh obhajoby práce74,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.