Title: Protestantism in the USA
Other Titles: Protestantism in the USA
Authors: Šnebergová, Eva
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10308
Keywords: protestantismus;náboženství;Spojené státy americké;denominace;sociální otázky;morální postoje
Keywords in different language: Protestantism;religion;United States of America;denomination;social issues;moral attitudes
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit hlavní zásady současného protestantismu a přesvědčení protestantů ve Spojených státech amerických. Stručně popisuji historii protestantismu a klíčové pojmy spojené s tímto náboženstvím. Důležitou součástí mé práce je popis tří hlavních protestantských denominací a vlastní představení amerických protestantů z hlediska jejich morálních postojů k sociálním otázkám, např. homosexualitě. Práce se dále zabývá náboženským sčítáním lidu, který ukazuje, že zájem o protestantskou víru klesá. V závěru práce poukazuji na postavení žen v protestantské církvi, dospívající mládež a její vnímání církve a na několik kulturních aspektů v protestantismu.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to present main principles of contemporary Protestantism and Protestants beliefs in the United States of America. I briefly describe the history of Protestantism and key terms of this religion. An important part of my thesis comprises the description of three main Protestant denominations and self-presentation of American Protestants according to their moral attitudes to social questions, e.g. homosexuality. The thesis also deals with religious census that shows a decline in Protestant religion during the last several years. Finally, the thesis presents a role of women in Protestantism, teenagers and their perception of the Church and a few aspects of culture in Protestantism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Snebergova 2013.pdfPlný text práce592,89 kBAdobe PDFView/Open
ved Snebergova.pdfPosudek vedoucího práce933,27 kBAdobe PDFView/Open
op Snebergova.pdfPosudek oponenta práce876,86 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Eva Snebergova.pdfPrůběh obhajoby práce107,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.