Název: Protestantism in the USA
Další názvy: Protestantism in the USA
Autoři: Šnebergová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Vorel, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10308
Klíčová slova: protestantismus;náboženství;Spojené státy americké;denominace;sociální otázky;morální postoje
Klíčová slova v dalším jazyce: Protestantism;religion;United States of America;denomination;social issues;moral attitudes
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit hlavní zásady současného protestantismu a přesvědčení protestantů ve Spojených státech amerických. Stručně popisuji historii protestantismu a klíčové pojmy spojené s tímto náboženstvím. Důležitou součástí mé práce je popis tří hlavních protestantských denominací a vlastní představení amerických protestantů z hlediska jejich morálních postojů k sociálním otázkám, např. homosexualitě. Práce se dále zabývá náboženským sčítáním lidu, který ukazuje, že zájem o protestantskou víru klesá. V závěru práce poukazuji na postavení žen v protestantské církvi, dospívající mládež a její vnímání církve a na několik kulturních aspektů v protestantismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to present main principles of contemporary Protestantism and Protestants beliefs in the United States of America. I briefly describe the history of Protestantism and key terms of this religion. An important part of my thesis comprises the description of three main Protestant denominations and self-presentation of American Protestants according to their moral attitudes to social questions, e.g. homosexuality. The thesis also deals with religious census that shows a decline in Protestant religion during the last several years. Finally, the thesis presents a role of women in Protestantism, teenagers and their perception of the Church and a few aspects of culture in Protestantism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Eva Snebergova 2013.pdfPlný text práce592,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Snebergova.pdfPosudek vedoucího práce933,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Snebergova.pdfPosudek oponenta práce876,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Eva Snebergova.pdfPrůběh obhajoby práce107,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.