Title: News Coverage of the Current Housing Issues in Britain
Other Titles: News Coverage of the Current Housing Issues in Britain
Authors: Fišerová, Anna
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10312
Keywords: bydlení;Velká Británie;sociální bydlení;britský tisk;média;imigrace
Keywords in different language: housing;Great Britain;social housing;british press;immigration;media
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je reflektovat dění v oblasti současného bydlení v Británii a jeho vývoj v období od konce druhé světové války až do současnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je pojednáno o stěžejních politických a společenských událostech, které měly vliv na současnou podobu bydlení v Británii. V praktické části práce je provedena analýza tří britských seriózních deníků s různým politickým zaměřením (levice, pravice, střed). Vedle analýzy článků jednotlivých periodik je v praktické části zahrnuto také porovnání jednotlivých periodik mezi sebou jak po obsahové stránce, tak po stránce formální.
Abstract in different language: The key objective of the bachelor thesis is to reflect current housing issues in Britain and the development of housing since 1945 until present. The bachelor thesis is divided into two main parts. It is provided a layout of the essential political and social events which have affected the current housing in Britain, in the theoretical part. The research part provides an analysis of three British journals with a different political focus (left-wing, right-wing and centre). Besides the article analysis, the thesis is focused on the comparison of the journals from the perspective of content and its formal aspect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
ved Fiserova Anna.pdfPosudek vedoucího práce980,84 kBAdobe PDFView/Open
op Fiserova Anna.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Anna Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce76,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.