Název: News Coverage of the Current Housing Issues in Britain
Další názvy: News Coverage of the Current Housing Issues in Britain
Autoři: Fišerová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10312
Klíčová slova: bydlení;Velká Británie;sociální bydlení;britský tisk;média;imigrace
Klíčová slova v dalším jazyce: housing;Great Britain;social housing;british press;immigration;media
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je reflektovat dění v oblasti současného bydlení v Británii a jeho vývoj v období od konce druhé světové války až do současnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je pojednáno o stěžejních politických a společenských událostech, které měly vliv na současnou podobu bydlení v Británii. V praktické části práce je provedena analýza tří britských seriózních deníků s různým politickým zaměřením (levice, pravice, střed). Vedle analýzy článků jednotlivých periodik je v praktické části zahrnuto také porovnání jednotlivých periodik mezi sebou jak po obsahové stránce, tak po stránce formální.
Abstrakt v dalším jazyce: The key objective of the bachelor thesis is to reflect current housing issues in Britain and the development of housing since 1945 until present. The bachelor thesis is divided into two main parts. It is provided a layout of the essential political and social events which have affected the current housing in Britain, in the theoretical part. The research part provides an analysis of three British journals with a different political focus (left-wing, right-wing and centre). Besides the article analysis, the thesis is focused on the comparison of the journals from the perspective of content and its formal aspect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Fiserova Anna.pdfPosudek vedoucího práce980,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Fiserova Anna.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Anna Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce76,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.