Title: Native Americans and the Law
Other Titles: Native Americans and the Law
Authors: Heřmanová, Hana
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10315
Keywords: rodilí Američané;američtí Indiáni;federální indiánská politika;federální vláda;Navahové;federální moc;státní moc;kmenová moc;indiánské smlouvy;svěřenecká zodpovědnost;indiánské rezervace
Keywords in different language: native Americans;american Indians;federal indian policy;federal government;Navaho;federal power;state power;tribal power;indian treaties;trust responsibility;indian reservations
Abstract: Bakalářská práce Native Americans and the Law: The example of the Navajo poskytuje základní informace o struktuře a systému práva Indiánů a indiánských kmenů v USA a aplikuje tyto informace na konkrétní indiánský kmen. Práce má dvě hlavní části; v teoretické části jsou popsány hlavní principy, pojmy a pravomoci nad Indiány a jejich kmeny, v praktické části jsou tyto teoretické informace aplikovány na indiánský kmen Navaho, za účelem zodpovězení otázky, zda byl (a stále je) tento kmen schopný přizpůsobit anglo-americký právní systém tak, aby vyhovoval tradičnímu způsobu života kmene Navaho, a případně, jak toho dosáhli (či ještě mohou dosáhnout). Závěrem této práce je, že v minulosti Navahové pomocí smluv a nařízení prezidenta úspěšně ovlivnili především umístění a rozlohu své rezervace, a dnes mohou několika způsoby ovlivňovat hlavně implementaci federální zákonů a politik, rozsah státní moci nad nimi a široce upravovat své vnitřní záležitosti na svém území. Navahové tedy byli a jsou schopni přizpůsobit anglo-americký právní systém tak, aby vyhovoval jejich životnímu stylu, a mohou k tomu využívat mnoha různých prostředků.
Abstract in different language: The bachelor thesis Native Americans and the Law: The example of the Navajo provides basic information about the structure and system of law of Indians and Indian tribes in the U.S.A. and applies the information to the particular Indian tribe. The thesis has two main parts; in the theoretical part, main doctrines, terms and powers over the Indians and tribes are described, in the practical part, the theoretical information are applied to the Navajo Indian tribe to answer the question, if this tribe has been able to customize the Anglo-American legal system to comply with the traditional Navajo life pattern, and eventually, how they have done that. The conclusion of the thesis is that the Navajo successfully influenced above all the location and extent of their reservation by treaties and executive orders in former times, and today, they can affect by several means primarily the implementation of federal statutes and policies, range of state power over them and broadly regulate their internal affairs on their land. Thus, the Navajo were and are able to customize the Anglo-American legal system to comply with their life pattern and can use many various means to the effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Native Americans and the Law.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
ved Hermanova.pdfPosudek vedoucího práce936,46 kBAdobe PDFView/Open
op Hermanova.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Hana Hermanova.pdfPrůběh obhajoby práce104,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.