Název: The Portrayal of the British Army in Selected British Media
Další názvy: The Portrayal of the British Army in Selected British Media
Autoři: Richter, Radek
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10317
Klíčová slova: britská armáda;britský tisk;operace Telic;válka v Iráku;The Guardian;The Daily Telegraph;The Independent;Daily Mail
Klíčová slova v dalším jazyce: british army;british press;operation Telic;war in Iraq;The Guardian;The Daily Telegraph;The Independent;Daily Mail
Abstrakt: Stěžejním cílem bakalářské práce je ukázat obraz britské armády v britském tisku. Práce se skládá z historické části a z analýzy článků, které byly publikovány v britských denících. První kapitola hlavní části práce popisuje vybrané události a vybraná tažení, které se týkají britské armády. Jsou vybrány důležité události druhé poloviny 20. století podle toho, jak se týkají britské armády. V následujících čtyřech kapitolách jsou analyzovány novinové články, poznatky jsou vyhodnocovány a doprovázeny komentáři. Každá z kapitol je zaměřena na jedny konkrétní noviny a obsahuje průřez článků zaměřený na různá témata za účelem získání objektivního obrazu. Nejdůležitější témata jsou detailně rozebrána. Poznatky jsou nakonec shrnuty v závěru. Zásadní témata, která se objevila v článcích, jsou dále popsána.
Abstrakt v dalším jazyce: The key objective of the thesis is to show the view of the British Army in the British press. The work consists of the historical part and of the analysis of articles published in British newspapers. The first chapter of the main body describes selected events and campaigns concerning the British Army. Important events of the second half of the 20th century are chosen according to their relation to the British Army. In following four chapters, newspaper articles are analyzed and findings are evaluated and accompanied with commentaries. Each chapter is dedicated to one particular journal and contains an overview of articles aiming different topics in order to gain certain objective portrayal. The most common themes are analyzed in detail. Finally, findings are summarized in the conclusion. The most important issues, which occurred in articles, are further described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Radek_Richter_2013.pdfPlný text práce755,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Richter.pdfPosudek vedoucího práce996,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Richter.pdfPosudek oponenta práce921,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Radek Richter.pdfPrůběh obhajoby práce105,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10317

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.