Title: Translation of economic texts with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of economic texts with a commentary and glossary
Authors: Zelinková, Alena
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10319
Keywords: překlad;ekonomické texty;výroční zprávy;teorie překladu;překladatelský proces;překladatelské postupy;makroanalýza;mikroanalýza;glosář;McDonald's;easyJet;Marks and Spencer
Keywords in different language: translation;economic texts;annual reports;theory of translation;types of translation;macroanalysis;microanalysis;glossary;McDonald's;easyJet;Marks and Spencer
Abstract: Cílem této práce je překlad ekonomických textů a vyhotovená komentáře a glosáře. Pro překlad byly vybrány výroční zprávy třech různých mezinárodních společností. Teoretická část se zabývá teorií překladu, konkrétně procesem překladu, popisuje překladatelské metody a postupy. Práce se dále zabývá charakteristikou odborného stylu a výročních zpráv. Praktická část se skládá z překladu textů a komentáře, který byl vyhotoven na základě makro a mikroanalytického přístupu. Na konci práce je vytvořen glosář s termíny z vybraných textů z oblasti ekonomie a marketingu.
Abstract in different language: The objective of this thesis is the translation of economic texts with a commentary and glossary. The annual reports of three international companies were chosen for translating. The theoretical part deals with the theory of translation, particularly with process of translation, methods and types of translation. Also, this thesis deals with the characterization of scientific style and annual reports. The practical part consists of translation of texts and a commentary, which is created on the basis of the macro and micro approach. Finally, the glossary with the terms of the selected texts from the field of economy and marketing is created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alena_Zelinkova_Bakalarska_Prace_2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
ved zelinkova.pdfPosudek vedoucího práce975,18 kBAdobe PDFView/Open
op Zelinkova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Alena Zelinkova.pdfPrůběh obhajoby práce104,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.