Title: Etymologie a její pojetí v češtině
Other Titles: The concept of czech etymology
Authors: Tomanová, Lucie
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Prošek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10332
Keywords: etymologie;původ slova;vývojové změny jazyka;české etymologické slovníky
Keywords in different language: etymology;origin of word;development of language;czech etymological dictionaries
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se pokusila vymezit etymologii jako lingvistickou disciplínu. Má práce je rozčleněna na pět kapitol, přičemž dvě z nich mají praktický charakter. První tři kapitoly se věnují teoretickému rozboru etymologie. Sumarizuji v nich odbornou literaturu etymologie, vymezuji základní etymologické pojmy a popisuji vývoj české etymologie v evropském kontextu. Ve čtvrté kapitole analyzuji čtyři české etymologické slovníky a porovnávám jejich uspořádání za pomoci daných kritérií. V poslední kapitole udávám návrhy cvičení z etymologie pro druhý stupeň základní školy, které by mohly být využity v praxi.
Abstract in different language: In my Undergraduate Thesis my aim was to define etymology as s linguistic discipline. My thesis is divided into five chapters where two are linguitics in practise. First three chapters are dedicated to theoreticaly analyzing etymology. I summarize there technical literature of etymology, define basic etymological terms and describe development of Czech etymology in Europian context. In the fourth chapter I analyze four Czech etymological dictionaries and compare their arrangement using particular criteria. In the last chapter I suggest practical exercises devoted to etymology for upper primary school students that could be used in practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 1.pdfPlný text práce649,61 kBAdobe PDFView/Open
tomanova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce232,19 kBAdobe PDFView/Open
tomanova_prosek.pdfPosudek oponenta práce45,21 kBAdobe PDFView/Open
tomanoval_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.