Název: Etymologie a její pojetí v češtině
Další názvy: The concept of czech etymology
Autoři: Tomanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Prošek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10332
Klíčová slova: etymologie;původ slova;vývojové změny jazyka;české etymologické slovníky
Klíčová slova v dalším jazyce: etymology;origin of word;development of language;czech etymological dictionaries
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se pokusila vymezit etymologii jako lingvistickou disciplínu. Má práce je rozčleněna na pět kapitol, přičemž dvě z nich mají praktický charakter. První tři kapitoly se věnují teoretickému rozboru etymologie. Sumarizuji v nich odbornou literaturu etymologie, vymezuji základní etymologické pojmy a popisuji vývoj české etymologie v evropském kontextu. Ve čtvrté kapitole analyzuji čtyři české etymologické slovníky a porovnávám jejich uspořádání za pomoci daných kritérií. V poslední kapitole udávám návrhy cvičení z etymologie pro druhý stupeň základní školy, které by mohly být využity v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: In my Undergraduate Thesis my aim was to define etymology as s linguistic discipline. My thesis is divided into five chapters where two are linguitics in practise. First three chapters are dedicated to theoreticaly analyzing etymology. I summarize there technical literature of etymology, define basic etymological terms and describe development of Czech etymology in Europian context. In the fourth chapter I analyze four Czech etymological dictionaries and compare their arrangement using particular criteria. In the last chapter I suggest practical exercises devoted to etymology for upper primary school students that could be used in practise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace 1.pdfPlný text práce649,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce232,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_prosek.pdfPosudek oponenta práce45,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanoval_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.