Název: Život s hvězdou a Pan Theodor Mundstock - porovnání textů
Další názvy: Life with a Star and Mr.Theodore Mundstock - comparing texts
Autoři: Zvolánková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10340
Klíčová slova: Jiří Weil;Ladislav Fuks;Život s hvězdou;Pan Theodor Mundstock;kritická stať;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Jiří Weil;Ladislav Fuks;Live with star;Mr. Theodore Mundstock;critical paper;analysis
Abstrakt: Práce je zaměřena na dva konkrétní české spisovatele a jejich dílo, a to na Život s hvězdou Jiřího Weila a Pana Theodora Mundstocka Ladislava Fukse. Klade si za cíl obě knihy porovnat a zjistit, co mají společného a v čem se naopak liší. V práci je využita literatura primární (tedy díla zmíněných autorů), ale i ta sekundární, především kritické stati a eseje odborníků, dále dobové ohlasy a časopisecké články. Práce obsahuje kapitoly zabývající životy spisovatlů, obsahy děl, dobovými a kritickými ohlasy a dále zahrnuje jednotlivé analýzy obou textů i jejich porovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on two particular Czech writers and their texts, especially on Live with a Star of Jiří Weil and Mr. Theodore Mundstock of Ladislav Fuks. The goal is to compare both books in order to find out some common features but also to extract the differences. Primary literature is used in the work (books of above-mentioned authors), but also secondary one, especially critical papers and essays of experts, contemporary reviews and magazine articles. The work contains chapters about the lives of writers, contents of pieces, contemporary and critical feedback and further analysis of both of the individual stories as well as their comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zvolankova.pdfPlný text práce502,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zvolankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce455,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zvolankova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zvolankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.