Title: Život s hvězdou a Pan Theodor Mundstock - porovnání textů
Other Titles: Life with a Star and Mr.Theodore Mundstock - comparing texts
Authors: Zvolánková, Markéta
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10340
Keywords: Jiří Weil;Ladislav Fuks;Život s hvězdou;Pan Theodor Mundstock;kritická stať;analýza
Keywords in different language: Jiří Weil;Ladislav Fuks;Live with star;Mr. Theodore Mundstock;critical paper;analysis
Abstract: Práce je zaměřena na dva konkrétní české spisovatele a jejich dílo, a to na Život s hvězdou Jiřího Weila a Pana Theodora Mundstocka Ladislava Fukse. Klade si za cíl obě knihy porovnat a zjistit, co mají společného a v čem se naopak liší. V práci je využita literatura primární (tedy díla zmíněných autorů), ale i ta sekundární, především kritické stati a eseje odborníků, dále dobové ohlasy a časopisecké články. Práce obsahuje kapitoly zabývající životy spisovatlů, obsahy děl, dobovými a kritickými ohlasy a dále zahrnuje jednotlivé analýzy obou textů i jejich porovnání.
Abstract in different language: This thesis is focused on two particular Czech writers and their texts, especially on Live with a Star of Jiří Weil and Mr. Theodore Mundstock of Ladislav Fuks. The goal is to compare both books in order to find out some common features but also to extract the differences. Primary literature is used in the work (books of above-mentioned authors), but also secondary one, especially critical papers and essays of experts, contemporary reviews and magazine articles. The work contains chapters about the lives of writers, contents of pieces, contemporary and critical feedback and further analysis of both of the individual stories as well as their comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvolankova.pdfPlný text práce502,53 kBAdobe PDFView/Open
zvolankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce455,91 kBAdobe PDFView/Open
zvolankova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,94 kBAdobe PDFView/Open
zvolankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.