Název: Vzdělávání v Čechách 10. a 11. století
Další názvy: Education in Bohemia in the 10th and 11th centuries
Autoři: Vastlová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10341
Klíčová slova: vzdělávání;10. století;legenda;Kosmova kronika;archeologické prameny;literární prameny;raný středověk;11. století
Klíčová slova v dalším jazyce: education;10th century;legend;Cosmas´s chronicle;archeological sources;literature sources;early middle ages;11th century
Abstrakt: Základním úkolem bakalářské práce bylo zkoumat vzdělávání v 10. a 11. století. Zkoumali jsme motivy vzdělávání v nejstarších písemných pramenech. Jako zdroj informací jsme využili jednu kroniku a několik legend. Šlo o legendy, které popisují životy několika svatých (sv. Cyril, sv. Konstantin, sv. Ludmila a sv. Václav, sv. Vojtěch a sv. Prokop). Konkrétně jsme zkoumali Život sv. Cyrila, Život sv. Metoděje, I. staroslověnská legenda, Crescente fide christiana, Kristiánova legenda, Est locus, Nascitur purpureus flos, Vita minor a Kosmovu Kroniku Čechů. V těchto pramenech jsme hledali jakékoliv zmínky o vzdělávání. Pro úplnost jsme kromě literárních pramenů použili i prameny archeologické.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of this bachelor?s thesis was to explore education in the tenth and the eleventh centuries. One was to investigate the motives of education with the help of the oldest literary sources. A chronicle and a number of legends served as a source of information. These legends describe the lives of saints such as Saint Cyril, Constantin, Ludmila, Wenceslaus and Prokop. The concrete studied materials include The Life of Saint Cyril, The Life of Saint Metoděj, The First Old Church Slavonic Legend, Crescente Fide Christiana, Christians?s Legend, Est Locus, Nascitur Purpureus Flos, Vita Minor and The Cosmas? Chronicle of the Czechs. Any reference to education was of our primary interest. In order to gain a complex picture, archaeological sources were used together with the literary ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vastlova_Vzdelavani_v_Cechach_10._a_11._stoleti.pdfPlný text práce693 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vastlova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vastlova_viktora.pdfPosudek oponenta práce193,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vastlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.