Title: Vzdělávání v Čechách 10. a 11. století
Other Titles: Education in Bohemia in the 10th and 11th centuries
Authors: Vastlová, Hana
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10341
Keywords: vzdělávání;10. století;legenda;Kosmova kronika;archeologické prameny;literární prameny;raný středověk;11. století
Keywords in different language: education;10th century;legend;Cosmas´s chronicle;archeological sources;literature sources;early middle ages;11th century
Abstract: Základním úkolem bakalářské práce bylo zkoumat vzdělávání v 10. a 11. století. Zkoumali jsme motivy vzdělávání v nejstarších písemných pramenech. Jako zdroj informací jsme využili jednu kroniku a několik legend. Šlo o legendy, které popisují životy několika svatých (sv. Cyril, sv. Konstantin, sv. Ludmila a sv. Václav, sv. Vojtěch a sv. Prokop). Konkrétně jsme zkoumali Život sv. Cyrila, Život sv. Metoděje, I. staroslověnská legenda, Crescente fide christiana, Kristiánova legenda, Est locus, Nascitur purpureus flos, Vita minor a Kosmovu Kroniku Čechů. V těchto pramenech jsme hledali jakékoliv zmínky o vzdělávání. Pro úplnost jsme kromě literárních pramenů použili i prameny archeologické.
Abstract in different language: The main task of this bachelor?s thesis was to explore education in the tenth and the eleventh centuries. One was to investigate the motives of education with the help of the oldest literary sources. A chronicle and a number of legends served as a source of information. These legends describe the lives of saints such as Saint Cyril, Constantin, Ludmila, Wenceslaus and Prokop. The concrete studied materials include The Life of Saint Cyril, The Life of Saint Metoděj, The First Old Church Slavonic Legend, Crescente Fide Christiana, Christians?s Legend, Est Locus, Nascitur Purpureus Flos, Vita Minor and The Cosmas? Chronicle of the Czechs. Any reference to education was of our primary interest. In order to gain a complex picture, archaeological sources were used together with the literary ones.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vastlova_Vzdelavani_v_Cechach_10._a_11._stoleti.pdfPlný text práce693 kBAdobe PDFView/Open
vastlova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,45 kBAdobe PDFView/Open
vastlova_viktora.pdfPosudek oponenta práce193,11 kBAdobe PDFView/Open
vastlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.