Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová, Šárka
dc.contributor.authorGlosová, Kateřina
dc.contributor.refereeBehenský, David
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:50Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:50Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51422
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10368
dc.description.abstractPráce analyzuje jaký význam a podobu má korporátní společenská odpovědnost (CSR) v Dánském království. Tento stát jsem zvolila proto, že je kvůli svému aktivnímu přístupu ke CSR považován za průkopníka tohoto konceptu. CSR je širokým pojmem, který obsahuje různorodé definice a jeho zkoumání v rámci státu a různých aktérů může přinést jeho větší porozumění. Práce je rozdělena na teoretickou část, která vysvětluje pojem a jeho vývoj a praktickou část, která se CSR věnuje v Dánsku. Ta je dělena na tři kapitoly (dánskou vládu, podniky a občanskou společnost). Vývoj korporátní společenské odpovědnosti v Dánsku lze rozdělit do dvou odlišných fází. První období bylo tematicky vymezeno úzce a zaměřovalo se na domácí prostředí. To se změnilo v druhém období po roce 2000. CSR v Dánsku je charakteristická především spoluprací vlády, podniků a organizací občanské společnosti. Tito aktéři CSR definují vlastním způsobem a vytvářejí své projekty. V závěru své práce jsem došla k přesvědčení, že můžeme identifikovat dánský model korporátní společenské odpovědnosti, který se vyznačuje specifickými rysy (aktivní politika vlády, partnerství, ochota podniků ke CSR a tak dále). Nejedná se o model ideální, i zde je prostor pro zlepšování. Jeho aplikovatelnost na jiné státy je omezena, protože vychází z podmínek konkrétního prostředí. Nicméně může být pro ostatní země inspirací, jak pracovat s konceptem CSR.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectenvironmentální odpovědnostcs
dc.subjectDánskocs
dc.subjectGlobal compactcs
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.subjectnevládní neziskové organizacecs
dc.subjectpodnikycs
dc.titleKorporátní společenská odpovědnost ? případová studie Dánského královstvícs
dc.title.alternativeCorporate Social Responsibility - A case study of Denmarken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy work analyzes the importance and form of a Corporate Social Responsibility (CSR) in the Kingdom of Denmark. I chose this state due to its proactive approach to CSR which makes it to be considered a pioneer of the concept. CSR is a broad term that includes a variety of definitions and its research within the state and its various participants can bring a greater understanding of this concept. The work is divided into a theoretical part, which explains the concept and its development and a practical part, which is devoted to CSR in Denmark. It is divided into three chapters - the Danish Government, business and civil society. The development of corporate social responsibility in Denmark can be divided into two distinct phases. The first period was thematically defined and narrowly focused on the home environment. That changed in the second period after the year 2000. CSR in Denmark is mainly characterized by cooperation among governments, businesses and civil society organizations. These participants define CSR in their own way and create their projects. In conclusion I came to believe that we can identify the Danish model of corporate social responsibility, which is characterized by specific features (active government policy, partnerships, the willingness of enterprises to CSR and so on). It is not a perfect model, there is room for improvement. Its applicability to other states is limited because of the level of a particular environment. However, it can be an inspiration for other countries to work with the concept of CSR.en
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedenvironmental responsibilityen
dc.subject.translatedDenmarken
dc.subject.translatedGlobal compacten
dc.subject.translatedcivil societyen
dc.subject.translatedNGOsen
dc.subject.translatedbusinessesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korporatni spolecenska odpovednost - pripadova studie Danskeho kralovstvi.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Glosova_MV_mgr_ved.docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
GLOSOVA_OPO_DP_MV.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Glosova.pdfPrůběh obhajoby práce310,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.