Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová, Šárka
dc.contributor.authorNovotná, Lucie
dc.contributor.refereeLeichtová, Magdaléna
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:32Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:32Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51432
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10376
dc.description.abstractRozvojová pomoc je systematickou a dlouhodobou pomocí materiální a nemateriální povahy poskytovanou zemím, které nejsou schopny vlastními silami zajistit stabilitu státu a efektivně řešit rozvojové problémy. Pomoc a podpora jsou katalyzátorem (r)evolučních změn v oblastech zdravotní péče, vzdělávání, infrastruktury, energetického průmyslu a rozvoje sociálních programů. Přijaté koncepce poskytování rozvojové pomoci čelí vlnám kritiky efektivity jejího poskytování, což je aspekt, kterým se budu zabývat ve své magisterské práci. Základním cílem diplomové práce je komparace případových studií tří států (Mosambiku, Botswany, Zambie) na pozadí poskytované oficiální rozvojové pomoci (ODA) v letech 2002 až 2010 v souladu s níže uvede-nými kriterii srovnávání. Ve své magisterské práci se primárně zaměřím na tzv. oficiální rozvojovou pomoc distribuovanou Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na základě dostupných údajů chci dokumentovat, zda poskytovaná oficiální rozvojová pomoc byla efektivně poskytnuta a využita. Zdali dopomohla výše jmenovaným zemím ke zlepšení životních podmínek, k jejich trvalé udržitelnosti nebo rozvoji a v neposlední řadě korelaci vložených sil a prostředků s dosaženými výsledky. Záměrem předkládaného textu je komparace vývoje zvolených států na pozadí ODA ve sledovaném časovém úseku. Za pomoci subjektivně zvolených hledisek určit míru účinnosti oficiální rozvojové pomoci a zodpovědět otázku, zda poskytování rozvojové pomoci je skutečným a opravdovým klíčem společensko-ekonomického rozvoje států. Hlavní tezí mé magisterské práce je, že nejefektivněji využívá ofici-ální rozvojovou pomoc Botswana, a to převážně díky absenci vnějších i vnitřních ozbrojených konfliktů a velmi nízké míře korupce. Rozdílný vývoj předpokládám v Mosambiku i Zambii. Domnívám se, že efektivita pomoci nebude v případě Mosambiku v přímé korelaci s dosaženými výsledky, přičemž Zambie bude ve výsledcích oscilovat mezi zkoumanými zeměmi. Mosambik a Zambii sužovaly ozbrojené konflikty a poskytnutá pomoc, byť označovaná jako rozvojová, byla v mnoha případech zužitkována víceméně jako pomoc humanitární. To v konečném důsledku negativně ovlivnilo zjištěné výsledky rozvoje vybraných zemí ve sledovaném období ve prospěch Botswany. Pro zkoumání efektivity vložených prostředků jsem zvolila vlastní kritéria teoretického výzkumu, které jsem rozdělila do tří souborů nazvaných Poskytovaná pomoc, Sociální vývoj společnosti a Životní úroveň, přičemž v každém oddílu budu zkoumat efektivitu vložených prostředků ODA ve vytyčeném zájmovém segmentu. V prvním souboru (Poskytovaná pomoc) se budu zabývat celkovým objemem vložených pro-středků, preferovaným sektorem alokace finanční pomoci a mírou korupce daného státu, která limituje efektivitu přerozdělení poskytnutých finančních zdrojů. Druhým oddílem je Sociální vývoj společnosti, který je kompilací tří samostatně stojících odvětví a to: demografie, gramotnosti a zdravotnictví. Ve třetí kapitole nazvané Životní úroveň se zaměřím na vývoj indexu lidského rozvoje, národní a absolutní chudoby, nezaměstnanosti a kvality i kvantity dopravních, elektrických a komunikačních sítí.Komplexním zhodnocením kvantitativních výsledků zjišťuji, že poskytnutá oficiální rozvojová pomoc ve sledovaném časovém horizontu, s výjimkou dvou ukazatelů, vedla ne vždy k pozitivním výsledkům v sociálních aspektech studovaných států.cs
dc.format141 s. (302 964 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectOficiální rozvojová pomoccs
dc.subjectOECDcs
dc.subjectMosambikcs
dc.subjectBotswanacs
dc.subjectZambie.cs
dc.titleJe rozvojová pomoc klíčem k rozvoji? Komparace Mozambiku, Botswany a Zambie.cs
dc.title.alternativeIs the official development assistance key to development? Comparison of Mozambique, Botswana and Zambia.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedOfficial development assistance is a systematic, long-term aid of material and non-material character provided to countries that are not able to provide stability on their own state and effectively solve development problems. Assistance and support is a catalyst of (r) evolutionary changes in the areas of health care, education, infrastructure, energy industry and the development of social programs. Adopted concepts of development aid are facing waves of criticism of its efficient provision, an aspect which I will address in my master thesis. The aim of my study, entitled Is the official development assistance key to development? is the comparison of case studies of three countries (Mozambique, Botswana, Zambia) on the background of provided official development assistance (ODA) in the years 2002-2010 in conformity with below stated criteria of the comparison. In my master thesis I will primarily focus on the so-called official development assistance distributed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Based on available data I want to document whether the provision of official development assistance was effectively granted, utilized and helped the above-mentioned countries to improve living conditions for their sustainable development. Last but not least, I will discuss the correlation of invested resources with quantitative results. The purpose of this text is the comparison of the development of selected countries in the background of ODA in the observed period of time and with the help of subjectively selected criteria to determine the degree of effectiveness of ODA and to answer the question whether provision of development assistance is real and true key to the socio-economic development of countries. The central thesis of the study has been the assumption that the most effectively is official development assistance used in Botswana, on the contrary the worst in Mozambique, and Zambia will be in the outcomes of individual chapters oscillate between them. My study is divided into two comprehensive parts - theoretical and practical. In the introductory theoretical part I define and explain the definition of ODA, my method of the testing evaluation of the provided ODA and I examined the operationalization of the criteria. The practical part is based on subjectively selected criteria and concludes in the above mentioned case studies, the development of living conditions in Mozambique, Botswana and Zambia in connection with the inflow of funds from other countries and international organizations in framework of the provision development assistance. The indicators which I have chosen to compare the results achieved by the individual countries in the time period from 2002 to 2010, I focused thematically into three chapters with titles 1) "The assistance provided" (total ODA, its structure, corruption), 2) "Social development of society" (total education of the population, female literacy, the number of children attending primary school, access to drinking water, access to health and sanitation, HIV prevalence, maternal and infant mortality, malnutrition), and 3) "Living Standards" (HDI, and national absolute poverty, employment, access to electrical and communication networks, transportation services). A comprehensive quantitative evaluation of the results of case studies, I accepted the initial assumption that the best results ODA versus the individual indicators in a limited timeframe, is reaching Botswana.en
dc.subject.translatedOficial development assistanceen
dc.subject.translatedOECDen
dc.subject.translatedMozambiqueen
dc.subject.translatedBotswanaen
dc.subject.translatedZambia.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Novotna, 2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_MV_mgr_ved.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
novotna_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce46,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce221,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.