Název: Role a vztah Turecka k NATO
Další názvy: The Role and Relationship of Turkey with NATO
Autoři: Urban, Vít
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10383
Klíčová slova: Turecko;NATO;Irák;vztah;role;Libye;Sýrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Turkey;NATO;Iraq;role;Libya;Syria
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá proměnou vztahu a role Turecka k NATO. Práce je členěna do několika kapitol, ve kterých autor sleduje proměnu vzájemných vztahů mezi Tureckem a NATO. Především se práce zaměřuje na konflikty v Iráku, Sýrii, Libyi a dalších oblastech, na kterých demonstruje onu předpokládanou změnu v přístupu Turecka k NATO. Autor předjímá, že v posledních dvou dekádách došlo k výrazné proměně Turecka, která byla zapříčiněna nástupem strany AKP k moci. Autor tudíž neopomíjí do práce zakomponovat i evoluci politického směřování na domácí scéně v Turecku. Cílem práce je dokázat, zda se role a vztah Turecka k NATO skutečně proměnily a pokud ano, tak jak se tato proměna v praxi projevila.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is oriented on the changes of the relationship and the role of Turkey according to NATO. The thesis is divided into the chapters in which the author follows the transformation of mutual relationships between Turkey and NATO, especially personalized by the USA. The thesis is oriented above all on the conflicts in Iraq, Syria, Libya, etc. which are employed here to demonstrate the expected transformation. The author presents that there was a serious change of Turkey during two last decades that was caused by the rise of the political party AKP to power. The author does not forget to use even the evolution of political course of the internal situation in Turkey. The aim of the thesis is to prove if the role and the relationship of Turkey with the NATO have really changed and if yes, how the transformation has been manifested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP V Urban.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urban_VED_MV.docxPosudek vedoucího práce41,88 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Urban_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Urban Vit.pdfPrůběh obhajoby práce245,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.