Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGeorgiev, Daniel
dc.contributor.authorPuchrová, Tereza
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:17Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10441
dc.description.abstractBakterie Escherichia coli si vyvinula pozoruhodn ý autoregula ční mechanismus, který reguluje proces její ho dělení . Min systém je syst ém t ří proteinů, kter é v tomto procesu hrají st ěžejní roli. Vzájemnou spoluprac í tyto proteiny ovliv ňují správnou volbu mí sta dělení a vyloučí tak nesymetrick é rozd ělení bu ňky tí m, že donutí bu ňku rozd ělit se p ř í mo uprost řed. Byl navr žen jednoduch ý deterministick ý model dynamick ého chov ání Min syst ému a porovn án s v ýsledky experiment ů in vivo. Spr ávn é pochopení skute čn ého chov ání tohoto syst ému je st ěžejní pro budouc í u žití jeho princip ů v bun ěčné regulaci.cs
dc.format36 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectshluková analýzacs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectbuněčné dělenícs
dc.subjectE. colics
dc.subjectMin systemcs
dc.titleSystematické modelování a analýza interakční sítě Min proteinů v bakteriálních kmenech Escherichia colics
dc.title.alternativeSystematic modelling and analysis of the interaction network in bacterial strains of Escherichia colien
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedEscherichia coli bacterium developed a remarkable self-regulatory mechanism that regulates the process of its division. Min system is a system of three proteins that play the main part in this process. These proteins together e ect the placement of division septum and prevent formation of unequal daughter cells by directing it to the centre of the cell. A simple deterministic model of the Min system dynamics was developed and validated with in vivo experiments. Understanding the system's dynamics is crucial for further use of its principles for regulation in cells.en
dc.subject.translatedmathematical modellingen
dc.subject.translatedcluster analysisen
dc.subject.translatedregulationen
dc.subject.translatedcell divisionen
dc.subject.translatedE. colien
dc.subject.translatedMin systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
puchrovaBP.pdfPlný text práce977,7 kBAdobe PDFView/Open
puchrova.pdfPosudek vedoucího práce388,5 kBAdobe PDFView/Open
puchrova-p.pdfPrůběh obhajoby práce186,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.