Název: Fyzikálně chemické pochody probíhající při výrobě oceli
Další názvy: Physical and chemical processes in the production of steel
Autoři: Čejková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Odehnal, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10461
Klíčová slova: Výroba oceli;ocel;primární tavící agregáty;sekundární metalurgie
Klíčová slova v dalším jazyce: Steel production;steel;primary smelting aggregates;secondary metallurgy
Abstrakt: V této bakalářské práci se pojednává o fyzikálně chemických pochodech, které probíhají při výrobě oceli. Na začátku jsou zmíněny různé vlastnosti tavenin kovů, reakce odfosfoření a odsíření, oduhličovací reakce a reakce dezoxidační. Také jsou zmíněny plyny, které se vyskytují ve slitinách železa. V následující části práce je popsáno rozdělení primární a sekundární metalurgie. Jsou zde vyjmenovány agregáty a zařízení, které je možné využít ke zpracování ocelové taveniny. Závěrečná část práce se zabývá ekonomickým hlediskem výroby. Jsou zde uvedeny orientační ceny jednotlivých složek vsázky (ocelový odpad, legující předslitiny).
Abstrakt v dalším jazyce: These thesis deals with the physical and chemical processes that take place in the production of steel. At the beginning mentions the various properties of molten metals, reactions dephosphorustion and desulphurization, decarburization reactions and deoxidation. Also mentioned are the gases that occur in ferrous alloys. In the following part describes the distribution of primary and secondary metallurgy. There are listed aggregates and devices that can be used to process the steel melt. The final part deals with the economic aspect of production. They are presented here approximate prices of the individual components of the charge (steel scrap, alloying ligatures).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Anna Cejkova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053687_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053687_oponent.pdfPosudek oponenta práce471,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053687_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.