Title: Fyzikálně chemické pochody probíhající při výrobě oceli
Other Titles: Physical and chemical processes in the production of steel
Authors: Čejková, Anna
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Odehnal, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10461
Keywords: Výroba oceli;ocel;primární tavící agregáty;sekundární metalurgie
Keywords in different language: Steel production;steel;primary smelting aggregates;secondary metallurgy
Abstract: V této bakalářské práci se pojednává o fyzikálně chemických pochodech, které probíhají při výrobě oceli. Na začátku jsou zmíněny různé vlastnosti tavenin kovů, reakce odfosfoření a odsíření, oduhličovací reakce a reakce dezoxidační. Také jsou zmíněny plyny, které se vyskytují ve slitinách železa. V následující části práce je popsáno rozdělení primární a sekundární metalurgie. Jsou zde vyjmenovány agregáty a zařízení, které je možné využít ke zpracování ocelové taveniny. Závěrečná část práce se zabývá ekonomickým hlediskem výroby. Jsou zde uvedeny orientační ceny jednotlivých složek vsázky (ocelový odpad, legující předslitiny).
Abstract in different language: These thesis deals with the physical and chemical processes that take place in the production of steel. At the beginning mentions the various properties of molten metals, reactions dephosphorustion and desulphurization, decarburization reactions and deoxidation. Also mentioned are the gases that occur in ferrous alloys. In the following part describes the distribution of primary and secondary metallurgy. There are listed aggregates and devices that can be used to process the steel melt. The final part deals with the economic aspect of production. They are presented here approximate prices of the individual components of the charge (steel scrap, alloying ligatures).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Anna Cejkova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
053687_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,14 kBAdobe PDFView/Open
053687_oponent.pdfPosudek oponenta práce471,05 kBAdobe PDFView/Open
053687_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.