Title: HDMI propojovací systém pro multimediální techniku
Other Titles: HDMI Interconnection System for Multimedia
Authors: Major, Jakub
Advisor: Masopust, Jiří
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10463
Keywords: HDMI;A/V rozhraní;propojování multimediálních zařízení;propojovací systémy;analogová rozhraní;digitální rozhraní;struktura HDMI;funkce HDMI;komunikační kanály HDMI;HDCP;ochrana digitálního obsahu;HDMI kabely;konektory HDMI;verze HDMI
Keywords in different language: HDMI;A/V interfaces;interconnection of multimedia devices;interconnection systems;analog interfaces;digital interfaces;HDMI structure;HDMI function;HDMI communication channels;HDCP;digital content protection;HDMI cables;HDMI connectors;HDMI version
Abstract: Předmětem bakalářské práce "HDMI propojovací systém pro multimediální techniku" je vypracování ucelené rešerše různých pouţívaných multimediálních propojovacích systémů a především podrobný popis dnes nejpouţívanějšího digitálního rozhraní HDMI. Tato práce obsahuje jak digitální, tak analogová A/V rozhraní a jejich popis. Nejobsáhlejší částí je právě kapitola zabývající se HDMI, která obsahuje jak základní informace a specifikace, tak popis elektrické struktury, pouţívaných komunikačních kanálů a protokolů, ochrany digitálního obsahu nebo kabelů a konektorů. Další neméně důleţitou částí, obsahující kapitola HDMI, je charakteristika různých specifikací (verzí) tohoto rozhraní a jejich srovnání. Na závěr této práce jsem uvedl navíc porovnání nejnovějších verzí nejpouţívanějších digitálních systémů, a to HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2 a DVI-D (dual link).
Abstract in different language: The objective of bachelor thesis "HDMI Interconnecton System for Multimedia" is creation of comprehensive research of the various interconnection systems used in multimedia and especially detailed description of today's most used digital interface HDMI. This thesis includes both digital and analog A/V interfaces and their desciptions. The most extensive part is the chapter focusing with HDMI. This part includes basic information and specifications, description of the electrical structure, used communication channels and protocols, digital content protection or cables and connectors. Another equally important part of HDMI chapter is characteristic of the different specifications (versions) of HDMI and their comparison. At the conclusion of this thesis I stated comparison of the latest versions of the most commonly used digital interfaces - HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2 and DVI-D (dual link).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Major.J - HDMI propojovaci system pro multimedialni techniku.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
053689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,92 kBAdobe PDFView/Open
053689_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,73 kBAdobe PDFView/Open
053689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.