Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlechová, Šárka
dc.contributor.authorVáchal, Josef
dc.contributor.refereeBandžáková, Katarína
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:59Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:59Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-06
dc.identifier53696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10469
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce vytváří ucelený přehled často používaných ukazatelů finanční výkonnosti a metod pro vyhodnocování finanční výkonnosti. V první kapitole je stručně popsán způsob, jakým podniky zaznamenávají své finanční toky. V souvisejících podkapitolách je nastíněna forma účetních výkazů a jejich význam. Druhá kapitola pojednává obecně o samotné finanční výkonnosti, vlivech na ni a o důvodech proč dochází k jejímu zjišťování. V třetí kapitole jsou uvedeny tradiční způsoby měření finanční výkonnosti, které jsou prováděny na základě dat získaných z finančních výkazů. Obsahem čtvrté kapitoly jsou měřítka výkonnosti založená na přidané hodnotě. Myšlenky komplexních metod, které nepracují pouze s finančními ukazateli, ale berou v potaz mnoho dalších vlivů, jsou popsány v kapitole pět.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční tokycs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjectukazatelé finanční výkonnostics
dc.subjectkomplexní metodycs
dc.subjectpřidaná hodnotacs
dc.titleMetody měření finanční výkonnosti v elektrotechnickém podnikucs
dc.title.alternativeMethods of measurement of financial performance in the electrotechnical companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis creates the summary of frequently used methods and indicators of financial efficiency. In the first chapter is briefly explained way which companies use to register their cash flows. In the subchapters of first chapter are described financial statements and their form. The second chapter discusses in general about financial efficiency, about influences and about reasons to measure it. In the chapter three are shown more traditional methods that work on the basis of data obtained from financial statements. The chapter four contains measures which are based on added value. Ideas of complex methods which don?t work only with financial measures but take into account many of other influences are described in the chapter five.en
dc.subject.translatedcash flowsen
dc.subject.translatedfinancial efficiencyen
dc.subject.translatedefficiency measuresen
dc.subject.translatedcomplex methodsen
dc.subject.translatedadded valueen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Josef Vachal.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
053696_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,68 kBAdobe PDFView/Open
053696_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,39 kBAdobe PDFView/Open
Vachal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce448,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.