Title: Výpočty impedance v závodových sítích
Other Titles: Calculations of the impedance networks in industrial plants
Authors: Kotelnikov, Arseniy
Advisor: Kůs, Václav
Referee: Zeman, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10492
Keywords: Impedance;elektromagnetická kompatibilita;rezonanční frekvence;kompenzační účiněk;filtrační účinek;frekvenční charakteristika;paralelní rezonance;impedanční charakteristika.
Keywords in different language: Impedance;electromagnetic compatibility;the resonant frequency;the compensation effect;filtering effect;frequency response;parallel resonance;the impedance characteristics.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektromagnetické kompatibility v nízkofrekvenční oblasti a na nutnosti vypočtu impedance sítě. Kromě toho v této práci budou probrány typické struktury zapojení v závodech, vyznačující se specifickým charakterem průběhu impedance. Dále bude vysvětlována nutnost výpočtu impedance průmyslové sítě na praktickém přikladu. Budou podrobně projednány impedanční charakteristiky v komplexní rovině a v závislosti na frekvenci.
Abstract in different language: In this barchelor's paper we will examine the problems of electro-magnetic compatibility in the field of low frequencies and more over the necessity of calculation of the net's impedance. Furthermore, we will examine the typice structure of factories' joints, which are caused by specific type of impedance. Then we will explain with example of the necessity compute impedance of the industrial networks. Impedance characteristics will be considered in details in the complex plane and depending on the frequency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopie - BP_prace2 ( n) (1) (1) _ kopie.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
053732_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,33 kBAdobe PDFView/Open
053732_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,01 kBAdobe PDFView/Open
053732_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.