Název: Výpočty impedance v závodových sítích
Další názvy: Calculations of the impedance networks in industrial plants
Autoři: Kotelnikov, Arseniy
Vedoucí práce/školitel: Kůs, Václav
Oponent: Zeman, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10492
Klíčová slova: Impedance;elektromagnetická kompatibilita;rezonanční frekvence;kompenzační účiněk;filtrační účinek;frekvenční charakteristika;paralelní rezonance;impedanční charakteristika.
Klíčová slova v dalším jazyce: Impedance;electromagnetic compatibility;the resonant frequency;the compensation effect;filtering effect;frequency response;parallel resonance;the impedance characteristics.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektromagnetické kompatibility v nízkofrekvenční oblasti a na nutnosti vypočtu impedance sítě. Kromě toho v této práci budou probrány typické struktury zapojení v závodech, vyznačující se specifickým charakterem průběhu impedance. Dále bude vysvětlována nutnost výpočtu impedance průmyslové sítě na praktickém přikladu. Budou podrobně projednány impedanční charakteristiky v komplexní rovině a v závislosti na frekvenci.
Abstrakt v dalším jazyce: In this barchelor's paper we will examine the problems of electro-magnetic compatibility in the field of low frequencies and more over the necessity of calculation of the net's impedance. Furthermore, we will examine the typice structure of factories' joints, which are caused by specific type of impedance. Then we will explain with example of the necessity compute impedance of the industrial networks. Impedance characteristics will be considered in details in the complex plane and depending on the frequency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kopie - BP_prace2 ( n) (1) (1) _ kopie.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053732_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053732_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053732_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.