Title: Vývoj legislativy v oblasti metrologie od roku 1990
Other Titles: The development of legislative in metrology since 1990
Authors: Velíková, Barbora
Advisor: Palátová, Renata
Kupka, Lukáš
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10498
Keywords: metrologie;měření;kalibrace;ověřování;certifikace;referenční materiál;hotově balené zboží;hmotnost;Avogadrova konstanta;Planckova konstanta;výkonové váhy;elektrické veličiny
Keywords in different language: metrology;measurement;calibration;verification;certification;reference materials;prepackaged;weight;Avogadro´s constant;Planck´s constant;Watt balance;electric value
Abstract: Práce se zabývá legislativou metrologie od roku 1990, což je řešeno v její první části. Obsahuje seznam aktuální legislativy na území ČR a novely zákonů, které byly provedeny od roku 1990. Hlavním tématem je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, který určuje práva a povinnosti subjektů metrologie. Druhá část práce je zaměřena na problémy v metrologii, které se v současné době vyskytují a na způsoby jejich řešení. Především se jedná o nesrovnalost týkající se mezinárodního etalonu hmotnosti jednoho kilogramu, který ubývá na váze. Východiskem je vytvořit definici, která bude založena na určité fyzikální konstantě. Předmětem zájmu se staly dva experimenty, a to projekt Avogadro, který vychází z Avogadrovy konstanty. Druhým je projekt Výkonových vah, u kterého figuruje Planckova konstanta. Tato metoda byla zvolena jako konečné řešení situace.
Abstract in different language: The work is deal with legislation of metrology from 1990 which is being solved in the first part. It contains a list of current legislation in the Czech Republic and law amendments which have been made since 1990. The main topic is law No. 505/1990 about metrology which determines the rights and obligations of metrology. The second part is focused on the problems in metrology, which currently exist, and on the ways of their solving. First and foremost it is an irregularity of the international standard weight of one kilogram which loses weight. The solution is to create a definition which will be based on certain physical constant. The subjects of interest are two experiments namely project Avogadro which is based on the Avogadro?s constant. Second project is Watt balance for which figures Planck?s constant. This method was chosen as the final solution of the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Barbora_Velikova.pdfPlný text práce845,69 kBAdobe PDFView/Open
053739_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,7 kBAdobe PDFView/Open
053739_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,13 kBAdobe PDFView/Open
053739_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.