Název: Vývoj legislativy v oblasti metrologie od roku 1990
Další názvy: The development of legislative in metrology since 1990
Autoři: Velíková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Palátová, Renata
Kupka, Lukáš
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10498
Klíčová slova: metrologie;měření;kalibrace;ověřování;certifikace;referenční materiál;hotově balené zboží;hmotnost;Avogadrova konstanta;Planckova konstanta;výkonové váhy;elektrické veličiny
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;measurement;calibration;verification;certification;reference materials;prepackaged;weight;Avogadro´s constant;Planck´s constant;Watt balance;electric value
Abstrakt: Práce se zabývá legislativou metrologie od roku 1990, což je řešeno v její první části. Obsahuje seznam aktuální legislativy na území ČR a novely zákonů, které byly provedeny od roku 1990. Hlavním tématem je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, který určuje práva a povinnosti subjektů metrologie. Druhá část práce je zaměřena na problémy v metrologii, které se v současné době vyskytují a na způsoby jejich řešení. Především se jedná o nesrovnalost týkající se mezinárodního etalonu hmotnosti jednoho kilogramu, který ubývá na váze. Východiskem je vytvořit definici, která bude založena na určité fyzikální konstantě. Předmětem zájmu se staly dva experimenty, a to projekt Avogadro, který vychází z Avogadrovy konstanty. Druhým je projekt Výkonových vah, u kterého figuruje Planckova konstanta. Tato metoda byla zvolena jako konečné řešení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is deal with legislation of metrology from 1990 which is being solved in the first part. It contains a list of current legislation in the Czech Republic and law amendments which have been made since 1990. The main topic is law No. 505/1990 about metrology which determines the rights and obligations of metrology. The second part is focused on the problems in metrology, which currently exist, and on the ways of their solving. First and foremost it is an irregularity of the international standard weight of one kilogram which loses weight. The solution is to create a definition which will be based on certain physical constant. The subjects of interest are two experiments namely project Avogadro which is based on the Avogadro?s constant. Second project is Watt balance for which figures Planck?s constant. This method was chosen as the final solution of the situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Barbora_Velikova.pdfPlný text práce845,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053739_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053739_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053739_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10498

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.