Název: Modelování kolenního kloubu
Další názvy: Knee-joint modeling
Autoři: Vocílka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Křen, Jiří
Oponent: Jonášová, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10508
Klíčová slova: kolenní kloub;Navierova-Stokesova rovnice;rovnice kontinuity;Newtonova kapalina;stacionární proudění;nestacionární proudění;konvektivní člen;integrální identity;slabé řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: knee joint;Navier-Stokes equation;continuity equation;Newtonian fluid;stationary flow;Non-stationary Flow;convective term;integral identity;weak solution
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchý rovinný matematicko-fyzikální model lidského intaktního kolenního kloubu. Fyzikální model představuje dotyk náhradního pružného válce s tuhou podložkou s uvažováním přítomnosti synoviální kapaliny. Obecně se jedná o řešení úlohy interakce pružného tělesa s kapalinou. Tato úloha interakce je řešena nesdruženou metodou. Pohyb kapaliny je popsán Navierovou-Stokesovou rovnicí a rovnicí kontinuity. Vlastní úloha proudění kapaliny je řešena na různých úrovních. První úroveň představuje stacionární, laminární a izotermické proudění nestlačitelné kapaliny se zanedbáním konvektivního (nelineárního) členu. Druhý způsob je shodný s předchozím řešením s tím, že se uvažuje konvektivní (nelineární) člen. Nakonec je potom provedeno obecné řešení nestacionárního, laminárního a izotermického proudění vazké nestlačitelné Newtonovy kapaliny. Pro řešení úlohy deformace pružného válce fyzikálního modelu je aplikována teorie zatížení pružného poloprostoru osamělou silou.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to create a simple plane model of human intact knee joint based on Mathematics and Physics basis. The physical model is represented by a contact of an alternative flexible cylinder and a solid base with a consideration of synovial liquid. In general it is a task dealing with interaction of flexible object and liquid. This task is solved by a non-united method. The liquid flow is described by Navier-Stokles equation and by the equation of continuity. The particular movement of the liquid is solved on various levels. The first level is fixed, laminar and isometric flow of uncompressible liquid without convective (nonlinear) element. The second situation is equivalent with the first one in a way that it also deals with convective (nonlinear) element. At the end general investigation of non-fixed, laminar and isometric flow of viscous non-compressible Newton liquid is considered. For investigation of the task based on deformation of flexible cylinder of a physical model, the theory of load of flexible half space is applied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Vocilka.pdfPlný text práce487,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vocilka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce588,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vocilka_oponent.pdfPosudek oponenta práce904,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vocilka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce203,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.