Title: Použití anglických textů ve výuce anglického jazyka
Other Titles: English texts in English teaching
Authors: Janáčková, Zuzana
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10532
Keywords: písemné autentické materiály;náročnost textu;výuka anglického jazyka;program Lexile Analyzer;kritéria pro výběr
Keywords in different language: written authentic materials;text readability;english teaching;lexile analyzer;selecting criteria
Abstract: Diplomová práce se zabývá autentickými materiály při výuce anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje důležité informace o autentických materiálech v obecné rovině, jejich klasifikaci a výhody a nevýhody jejich použití. Práce také přináší bližší pohled na "reading skills" a "reading strategies", tato část je následována částí popisující kritéria pro výběr vhodného písemného autentického materiálu. Praktická část se zabývá náročností vybraných písemných autentických materiálů. Tato kapitola se skládá ze tří hlavních částí. Zaprvé byly texty analyzovány online programem zvaným "The Lexile Analyzer". Poté byly tyto texty zanalyzovány zkušenými učiteli vyučujícími na základních školách. Na závěr byly porovnány výsledky zpracované online analyzátorem a výsledky zpracované učiteli. Dále byli učitelé požádáni, aby zanalyzovali texty také z pohledu jejich vhodnosti ve výuce anglického jazyka. Jejich komentáře jsou uvedeny. Tyto výsledky a komentáře jsou doplněny o vyjádření učitelů týkající se používání autentických materiálů ve výuce anglického jazyka. Byli také požádáni, aby uvedli kritéria, které berou v úvahu při výběru těcho materiálů. Na závěr je obecně rozebrán dopad na jazykové dovednosti studentů.
Abstract in different language: This thesis deals with written authentic materials and their use in English teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part provides essential information about authentic materials in general, their classification and both advantages and disadvantages of their use. The thesis presents a closer look at reading skills and reading strategies followed by a section desribing the criteria for selecting an appropriate written authentic material. The research part deals with the difficulty, ie. readability, of chosen written authentic materials. This chapter consists of three main parts. First of all, the texts were analyzed by an online program for evaluating text readability called the Lexile Analyzer. Then, these texts were analyzed by professional teachers teaching at primary schools. Finally, the results generated by the Lexile Analyzer and those carried out by the teachers were compared. Futhermore, the teachers were also asked to assess the texts in terms of theirs suitablity for English teaching. Their comments are stated. These results and comments are accompanied by teachers´ statements on using authentic materials for English classes and explaining what criteria they take into considerations when choosing them. Finally, the impact on students language performance is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Janackova Zuzana.pdfPlný text práce444,36 kBAdobe PDFView/Open
Janackova V.pdfPosudek vedoucího práce78,39 kBAdobe PDFView/Open
Janackova O.pdfPosudek oponenta práce97,79 kBAdobe PDFView/Open
Janackova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.