Název: Použití anglických textů ve výuce anglického jazyka
Další názvy: English texts in English teaching
Autoři: Janáčková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10532
Klíčová slova: písemné autentické materiály;náročnost textu;výuka anglického jazyka;program Lexile Analyzer;kritéria pro výběr
Klíčová slova v dalším jazyce: written authentic materials;text readability;english teaching;lexile analyzer;selecting criteria
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá autentickými materiály při výuce anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje důležité informace o autentických materiálech v obecné rovině, jejich klasifikaci a výhody a nevýhody jejich použití. Práce také přináší bližší pohled na "reading skills" a "reading strategies", tato část je následována částí popisující kritéria pro výběr vhodného písemného autentického materiálu. Praktická část se zabývá náročností vybraných písemných autentických materiálů. Tato kapitola se skládá ze tří hlavních částí. Zaprvé byly texty analyzovány online programem zvaným "The Lexile Analyzer". Poté byly tyto texty zanalyzovány zkušenými učiteli vyučujícími na základních školách. Na závěr byly porovnány výsledky zpracované online analyzátorem a výsledky zpracované učiteli. Dále byli učitelé požádáni, aby zanalyzovali texty také z pohledu jejich vhodnosti ve výuce anglického jazyka. Jejich komentáře jsou uvedeny. Tyto výsledky a komentáře jsou doplněny o vyjádření učitelů týkající se používání autentických materiálů ve výuce anglického jazyka. Byli také požádáni, aby uvedli kritéria, které berou v úvahu při výběru těcho materiálů. Na závěr je obecně rozebrán dopad na jazykové dovednosti studentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with written authentic materials and their use in English teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part provides essential information about authentic materials in general, their classification and both advantages and disadvantages of their use. The thesis presents a closer look at reading skills and reading strategies followed by a section desribing the criteria for selecting an appropriate written authentic material. The research part deals with the difficulty, ie. readability, of chosen written authentic materials. This chapter consists of three main parts. First of all, the texts were analyzed by an online program for evaluating text readability called the Lexile Analyzer. Then, these texts were analyzed by professional teachers teaching at primary schools. Finally, the results generated by the Lexile Analyzer and those carried out by the teachers were compared. Futhermore, the teachers were also asked to assess the texts in terms of theirs suitablity for English teaching. Their comments are stated. These results and comments are accompanied by teachers´ statements on using authentic materials for English classes and explaining what criteria they take into considerations when choosing them. Finally, the impact on students language performance is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Janackova Zuzana.pdfPlný text práce444,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janackova V.pdfPosudek vedoucího práce78,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janackova O.pdfPosudek oponenta práce97,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janackova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.